Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Tiên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1870 1870 150 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 377 377 106 0 100 %
Bảo trợ xã hội 176 176 176 0 100 %
Người có công 14 14 14 0 100 %
Nuôi con nuôi 2 2 2 0 100 %