Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 769 766 553 3 99.6 %
Bảo trợ xã hội 119 119 119 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 105 105 43 0 100 %
Người có công 16 16 16 0 100 %