Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1152 1151 352 1 99.9 %
Hộ tịch (Tư pháp) 122 122 43 0 100 %
Bảo trợ xã hội 107 107 107 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %
Tiếp công dân 1 1 0 0 100 %
Xử lý đơn thư 1 1 1 0 100 %