Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Phú

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1372 1372 122 0 100 %
Bảo trợ xã hội 141 141 141 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 51 51 9 0 100 %
Người có công 15 15 15 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 5 5 5 0 100 %
Giảm nghèo 1 1 1 0 100 %
Văn hóa cơ sở 1 1 1 0 100 %