Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Nhạc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 4893 4893 830 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 433 433 144 0 100 %
Bảo trợ xã hội 175 175 175 0 100 %
Người có công 26 26 26 0 100 %
Tiếp công dân 14 14 0 0 100 %
Xử lý đơn thư 7 7 7 0 100 %