Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Mậu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1751 1751 1667 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 238 238 69 0 100 %
Bảo trợ xã hội 111 111 111 0 100 %
Người có công 10 10 10 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %
Hòa giải ở cơ sở 1 1 1 0 100 %