Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Lợi

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1427 1427 1136 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 218 218 65 0 100 %
Bảo trợ xã hội 146 146 146 0 100 %
Người có công 16 16 16 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 8 8 8 0 100 %