Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Hồng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1306 1306 636 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 753 753 177 0 100 %
Bảo trợ xã hội 136 136 136 0 100 %
Người có công 12 12 12 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %
Giảm nghèo 1 1 1 0 100 %