Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Hội

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1345 1345 399 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 372 372 142 0 100 %
Bảo trợ xã hội 162 162 162 0 100 %
Người có công 24 24 24 0 100 %
Giảm nghèo 1 1 1 0 100 %