Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1799 1799 312 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 434 434 159 0 100 %
Bảo trợ xã hội 141 141 141 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 51 51 51 0 100 %
Người có công 23 23 23 0 100 %