Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1410 1410 161 0 100 %
Bảo trợ xã hội 242 242 242 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 188 188 29 0 100 %
Người có công 25 25 25 0 100 %
Giảm nghèo 1 1 1 0 100 %