Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Cường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1129 1125 342 4 99.6 %
Hộ tịch (Tư pháp) 330 330 127 0 100 %
Bảo trợ xã hội 124 124 124 0 100 %
Người có công 22 22 22 0 100 %
Nuôi con nuôi 2 2 2 0 100 %
Văn hóa cơ sở 1 1 1 0 100 %