Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Cư

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2639 2639 389 0 100 %
Bảo trợ xã hội 927 927 927 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 225 225 114 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 38 38 38 0 100 %
Người có công 18 18 18 0 100 %
Môi trường 2 2 2 0 100 %
Giảm nghèo 2 2 2 0 100 %
Xử lý đơn thư 1 1 1 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 1 1 1 0 100 %