Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 834 834 120 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 189 189 58 0 100 %
Bảo trợ xã hội 148 148 148 0 100 %
Người có công 20 20 20 0 100 %