Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Khánh An

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1328 1325 245 3 99.8 %
Hộ tịch (Tư pháp) 334 334 65 0 100 %
Bảo trợ xã hội 95 95 95 0 100 %
Người có công 13 13 13 0 100 %
Giảm nghèo 4 4 4 0 100 %