Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hùng Tiến

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 592 592 592 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 155 155 98 0 100 %
Bảo trợ xã hội 87 87 87 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 51 51 51 0 100 %
Người có công 7 7 7 0 100 %