Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hồi Ninh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 421 421 404 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 147 147 81 0 100 %
Bảo trợ xã hội 97 97 97 0 100 %
Người có công 18 18 18 0 100 %