Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đồng Hướng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 307 307 307 0 100 %
Bảo trợ xã hội 85 85 85 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 72 72 21 0 100 %
Người có công 12 12 12 0 100 %