Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Định Hóa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 845 845 845 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 345 345 108 0 100 %
Bảo trợ xã hội 65 65 65 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 11 11 11 0 100 %
Người có công 8 8 8 0 100 %