Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Cồn Thoi

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 403 403 401 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 179 179 3 0 100 %
Bảo trợ xã hội 137 137 136 0 100 %
Người có công 9 9 9 0 100 %