Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Chất Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch (Tư pháp) 327 327 196 0 100 %
Chứng thực 219 219 218 0 100 %
Bảo trợ xã hội 73 73 73 0 100 %
Người có công 6 6 6 0 100 %