Thống kê theo lĩnh vực của UBND thị trấn Bình Minh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 186 186 186 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 151 151 73 0 100 %
Bảo trợ xã hội 50 50 50 0 100 %
Người có công 5 5 5 0 100 %