Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ân Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1705 1705 1705 0 100 %
Bảo trợ xã hội 118 118 117 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 68 68 65 0 100 %
Người có công 9 9 9 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 3 3 3 0 100 %