Thống kê theo lĩnh vực của Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 2377 2377 2294 0 100 %
Đất đai 2303 2303 2274 0 100 %
Chứng thực 2082 2082 2064 0 100 %
Hoạt động xây dựng 819 819 819 0 100 %
Bảo trợ xã hội 632 632 632 0 100 %
Người có công 197 197 197 0 100 %
Văn hóa cơ sở 179 179 179 0 100 %
Giáo dục Trung học 110 110 1 0 100 %
An toàn thực phẩm 84 84 84 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 32 32 32 0 100 %
Thi đua, khen thưởng (Nội vụ) 20 20 20 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 15 15 15 0 100 %
Giáo dục Tiểu học 9 9 1 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 6 6 6 0 100 %
Kinh doanh khí 5 5 5 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 3 3 3 0 100 %
Môi trường 3 3 3 0 100 %