Thống kê theo lĩnh vực của Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Trợ giúp pháp lý 3 3 3 0 100 %