Thống kê theo lĩnh vực của Trung tâm một cửa liên thông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 2518 2518 2507 0 100 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 877 876 824 1 99.9 %
Người có công 291 291 282 0 100 %
Đất đai 126 126 124 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 34 34 22 0 100 %
Chứng thực 31 31 5 0 100 %
Hoạt động xây dựng 30 30 30 0 100 %
An toàn thực phẩm 17 17 17 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 13 13 13 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 6 6 6 0 100 %
Văn hóa cơ sở 5 5 5 0 100 %
Kinh doanh khí 5 5 5 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 2 2 2 0 100 %