Thống kê theo lĩnh vực của Trung tâm một cửa liên thông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 2725 2725 2714 0 100 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 956 956 902 0 100 %
Người có công 333 333 322 0 100 %
Đất đai 139 139 135 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 41 41 28 0 100 %
Hoạt động xây dựng 34 34 34 0 100 %
Chứng thực 31 31 5 0 100 %
Văn hóa cơ sở 26 26 26 0 100 %
An toàn thực phẩm 19 19 19 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 14 14 14 0 100 %
Kinh doanh khí 7 7 7 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 7 7 7 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 2 2 2 0 100 %