Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật - Chi cục CNTY

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thú y 68 68 67 0 100 %
Khoa học, công nghệ, môi trường và khuyến nông 6 6 6 0 100 %