Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Tổ chức - Hành chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tổ chức cán bộ (Y tế) 1 1 1 0 100 %