Thống kê theo lĩnh vực của Phòng nghiệp vụ y

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Khám bệnh, chữa bệnh 52 52 50 0 100 %
Y tế Dự phòng 20 20 10 0 100 %