Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kinh tế Ngành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đầu tư tại Việt nam 172 172 116 0 100 %