Thống kê theo lĩnh vực của Phòng kế hoạch tài chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Y tế Dự phòng 7 7 4 0 100 %