Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo Sở Y Tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Khám bệnh, chữa bệnh 492 492 488 0 100 %
Dược phẩm 456 456 453 0 100 %
Mỹ phẩm 31 31 31 0 100 %
Y tế Dự phòng 13 13 8 0 100 %
Tổ chức cán bộ (Y tế) 1 1 1 0 100 %