Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ tại TTPVHCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lý lịch tư pháp 9530 9530 8855 0 100 %
Luật sư 5 5 1 0 100 %
Công chứng 4 4 4 0 100 %
Trợ giúp pháp lý 3 3 3 0 100 %
Nuôi con nuôi 2 2 2 0 100 %
Hộ tịch (Tư pháp) 1 1 1 0 100 %
Đấu giá tài sản 1 1 1 0 100 %