Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ Sở KHCN

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
An toàn bức xạ và hạt nhân 40 40 40 0 100 %
Hoạt động khoa học và công nghệ 36 36 35 0 100 %
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (KHCN) 2 2 2 0 100 %