UBND Phường Bắc Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2532
Đúng & trước hạn: 2532
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.46%
Đúng hạn: 79.54%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nam Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2255
Đúng & trước hạn: 2255
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.24%
Đúng hạn: 87.76%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Trung Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2297
Đúng & trước hạn: 2297
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.58%
Đúng hạn: 88.42%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Bình
Số hồ sơ xử lý: 1353
Đúng & trước hạn: 1353
Trễ hạn 0
Trước hạn: 19.07%
Đúng hạn: 80.93%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tây Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1224
Đúng & trước hạn: 1224
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.7%
Đúng hạn: 68.3%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Yên Bình
Số hồ sơ xử lý: 1482
Đúng & trước hạn: 1482
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.65%
Đúng hạn: 79.35%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2405
Đúng & trước hạn: 2405
Trễ hạn 0
Trước hạn: 21.08%
Đúng hạn: 78.92%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 783
Đúng & trước hạn: 783
Trễ hạn 0
Trước hạn: 33.59%
Đúng hạn: 66.41%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đông Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1505
Đúng & trước hạn: 1505
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.41%
Đúng hạn: 82.59%
Trễ hạn: 0%