UBND Phường Bắc Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2028
Đúng & trước hạn: 2028
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.86%
Đúng hạn: 83.14%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nam Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1865
Đúng & trước hạn: 1865
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.35%
Đúng hạn: 89.65%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Trung Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1755
Đúng & trước hạn: 1755
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.77%
Đúng hạn: 89.23%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Bình
Số hồ sơ xử lý: 1043
Đúng & trước hạn: 1043
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.45%
Đúng hạn: 82.55%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tây Sơn
Số hồ sơ xử lý: 958
Đúng & trước hạn: 958
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.1%
Đúng hạn: 73.9%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Yên Bình
Số hồ sơ xử lý: 1242
Đúng & trước hạn: 1242
Trễ hạn 0
Trước hạn: 19.48%
Đúng hạn: 80.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1813
Đúng & trước hạn: 1813
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.59%
Đúng hạn: 81.41%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 590
Đúng & trước hạn: 590
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.97%
Đúng hạn: 72.03%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đông Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1178
Đúng & trước hạn: 1178
Trễ hạn 0
Trước hạn: 14.94%
Đúng hạn: 85.06%
Trễ hạn: 0%