UBND Thị trấn Nho Quan
Số hồ sơ xử lý: 972
Đúng & trước hạn: 972
Trễ hạn 0
Trước hạn: 64.81%
Đúng hạn: 35.19%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Cúc Phương
Số hồ sơ xử lý: 212
Đúng & trước hạn: 212
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.43%
Đúng hạn: 65.57%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Lâm
Số hồ sơ xử lý: 896
Đúng & trước hạn: 896
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.8%
Đúng hạn: 69.2%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Sơn
Số hồ sơ xử lý: 710
Đúng & trước hạn: 710
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.27%
Đúng hạn: 68.73%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Thủy
Số hồ sơ xử lý: 770
Đúng & trước hạn: 770
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.32%
Đúng hạn: 64.68%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Tường
Số hồ sơ xử lý: 561
Đúng & trước hạn: 561
Trễ hạn 0
Trước hạn: 53.83%
Đúng hạn: 46.17%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Kỳ Phú
Số hồ sơ xử lý: 490
Đúng & trước hạn: 490
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.73%
Đúng hạn: 73.27%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Lạc Vân
Số hồ sơ xử lý: 534
Đúng & trước hạn: 532
Trễ hạn 2
Trước hạn: 25.09%
Đúng hạn: 74.53%
Trễ hạn: 0.38%
UBND Xã Lạng Phong
Số hồ sơ xử lý: 357
Đúng & trước hạn: 357
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.25%
Đúng hạn: 69.75%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Long
Số hồ sơ xử lý: 487
Đúng & trước hạn: 487
Trễ hạn 0
Trước hạn: 59.34%
Đúng hạn: 40.66%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Lộc
Số hồ sơ xử lý: 649
Đúng & trước hạn: 649
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.2%
Đúng hạn: 69.8%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Sơn
Số hồ sơ xử lý: 912
Đúng & trước hạn: 912
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.37%
Đúng hạn: 69.63%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quảng Lạc
Số hồ sơ xử lý: 907
Đúng & trước hạn: 907
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.07%
Đúng hạn: 65.93%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quỳnh Lưu
Số hồ sơ xử lý: 1473
Đúng & trước hạn: 1473
Trễ hạn 0
Trước hạn: 38.9%
Đúng hạn: 61.1%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Hà
Số hồ sơ xử lý: 734
Đúng & trước hạn: 734
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.66%
Đúng hạn: 72.34%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Lai
Số hồ sơ xử lý: 984
Đúng & trước hạn: 984
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.17%
Đúng hạn: 70.83%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thanh Lạc
Số hồ sơ xử lý: 941
Đúng & trước hạn: 941
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.29%
Đúng hạn: 74.71%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thượng Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1080
Đúng & trước hạn: 1080
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.98%
Đúng hạn: 81.02%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thạch Bình
Số hồ sơ xử lý: 1455
Đúng & trước hạn: 1455
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.57%
Đúng hạn: 74.43%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phong
Số hồ sơ xử lý: 596
Đúng & trước hạn: 596
Trễ hạn 0
Trước hạn: 43.62%
Đúng hạn: 56.38%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phú
Số hồ sơ xử lý: 897
Đúng & trước hạn: 897
Trễ hạn 0
Trước hạn: 37.01%
Đúng hạn: 62.99%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phương
Số hồ sơ xử lý: 909
Đúng & trước hạn: 909
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.04%
Đúng hạn: 70.96%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Xích Thổ
Số hồ sơ xử lý: 845
Đúng & trước hạn: 845
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.74%
Đúng hạn: 64.26%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Yên Quang
Số hồ sơ xử lý: 1192
Đúng & trước hạn: 1189
Trễ hạn 3
Trước hạn: 17.28%
Đúng hạn: 82.47%
Trễ hạn: 0.25%
UBND Xã Đức Long
Số hồ sơ xử lý: 919
Đúng & trước hạn: 919
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.79%
Đúng hạn: 53.21%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Thành
Số hồ sơ xử lý: 702
Đúng & trước hạn: 702
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.79%
Đúng hạn: 75.21%
Trễ hạn: 0%