UBND TT Thiên Tôn
Số hồ sơ xử lý: 682
Đúng & trước hạn: 682
Trễ hạn 0
Trước hạn: 39.74%
Đúng hạn: 60.26%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh An
Số hồ sơ xử lý: 637
Đúng & trước hạn: 637
Trễ hạn 0
Trước hạn: 60.6%
Đúng hạn: 39.4%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Giang
Số hồ sơ xử lý: 2331
Đúng & trước hạn: 2331
Trễ hạn 0
Trước hạn: 70.7%
Đúng hạn: 29.3%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 396
Đúng & trước hạn: 396
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.47%
Đúng hạn: 2.53%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Hải
Số hồ sơ xử lý: 306
Đúng & trước hạn: 306
Trễ hạn 0
Trước hạn: 69.61%
Đúng hạn: 30.39%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Khang
Số hồ sơ xử lý: 945
Đúng & trước hạn: 945
Trễ hạn 0
Trước hạn: 60.42%
Đúng hạn: 39.58%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 868
Đúng & trước hạn: 868
Trễ hạn 0
Trước hạn: 58.29%
Đúng hạn: 41.71%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Thắng
Số hồ sơ xử lý: 787
Đúng & trước hạn: 787
Trễ hạn 0
Trước hạn: 21.98%
Đúng hạn: 78.02%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Vân
Số hồ sơ xử lý: 1549
Đúng & trước hạn: 1549
Trễ hạn 0
Trước hạn: 70.43%
Đúng hạn: 29.57%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Xuân
Số hồ sơ xử lý: 803
Đúng & trước hạn: 803
Trễ hạn 0
Trước hạn: 45.45%
Đúng hạn: 54.55%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Trường Yên
Số hồ sơ xử lý: 1632
Đúng & trước hạn: 1632
Trễ hạn 0
Trước hạn: 39.4%
Đúng hạn: 60.6%
Trễ hạn: 0%