Trung tâm một cửa liên thông
Số hồ sơ xử lý: 3062
Đúng & trước hạn: 3062
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Me
Số hồ sơ xử lý: 1694
Đúng & trước hạn: 1694
Trễ hạn 0
Trước hạn: 15.82%
Đúng hạn: 84.18%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1074
Đúng & trước hạn: 1074
Trễ hạn 0
Trước hạn: 85.38%
Đúng hạn: 14.62%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hưng
Số hồ sơ xử lý: 540
Đúng & trước hạn: 540
Trễ hạn 0
Trước hạn: 76.85%
Đúng hạn: 23.15%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lạc
Số hồ sơ xử lý: 846
Đúng & trước hạn: 846
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.26%
Đúng hạn: 82.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lập
Số hồ sơ xử lý: 1941
Đúng & trước hạn: 1941
Trễ hạn 0
Trước hạn: 72.85%
Đúng hạn: 27.15%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Minh
Số hồ sơ xử lý: 1138
Đúng & trước hạn: 1138
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.6%
Đúng hạn: 88.4%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phong
Số hồ sơ xử lý: 979
Đúng & trước hạn: 979
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.22%
Đúng hạn: 65.78%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phú
Số hồ sơ xử lý: 2581
Đúng & trước hạn: 2581
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.83%
Đúng hạn: 81.17%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phương
Số hồ sơ xử lý: 934
Đúng & trước hạn: 934
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.73%
Đúng hạn: 75.27%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Sinh
Số hồ sơ xử lý: 1370
Đúng & trước hạn: 1370
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.93%
Đúng hạn: 70.07%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thanh
Số hồ sơ xử lý: 1688
Đúng & trước hạn: 1688
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.17%
Đúng hạn: 83.83%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thắng
Số hồ sơ xử lý: 621
Đúng & trước hạn: 621
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.47%
Đúng hạn: 70.53%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 1867
Đúng & trước hạn: 1867
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.3%
Đúng hạn: 79.7%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tiến
Số hồ sơ xử lý: 1133
Đúng & trước hạn: 1133
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.48%
Đúng hạn: 76.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Trung
Số hồ sơ xử lý: 1517
Đúng & trước hạn: 1517
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.13%
Đúng hạn: 75.87%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Trấn
Số hồ sơ xử lý: 1801
Đúng & trước hạn: 1801
Trễ hạn 0
Trước hạn: 21.27%
Đúng hạn: 78.73%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tân
Số hồ sơ xử lý: 2457
Đúng & trước hạn: 2457
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.7%
Đúng hạn: 75.3%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vân
Số hồ sơ xử lý: 2417
Đúng & trước hạn: 2417
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.63%
Đúng hạn: 83.37%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vượng
Số hồ sơ xử lý: 556
Đúng & trước hạn: 556
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.27%
Đúng hạn: 82.73%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Xuân
Số hồ sơ xử lý: 1083
Đúng & trước hạn: 1083
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.91%
Đúng hạn: 88.09%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1082
Đúng & trước hạn: 1082
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.79%
Đúng hạn: 74.21%
Trễ hạn: 0%