Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 765
Đúng & trước hạn: 765
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 615
Đúng & trước hạn: 615
Trước hạn: 98.54%
Đúng hạn: 1.46%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nghiệp vụ dược - Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 708
Đúng & trước hạn: 708
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.29%
Đúng hạn: 0.71%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tổ chức - Hành chính
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch tài chính
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 57.14%
Đúng hạn: 42.86%
Trễ hạn: 0%
Phòng nghiệp vụ y
Số hồ sơ xử lý: 56
Đúng & trước hạn: 56
Trước hạn: 85.71%
Đúng hạn: 14.29%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 564
Đúng & trước hạn: 564
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0%