UBND Phường Bắc Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2185
Đúng & trước hạn: 2185
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.54%
Đúng hạn: 53.46%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nam Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1238
Đúng & trước hạn: 1238
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.31%
Đúng hạn: 88.69%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Trung Sơn
Số hồ sơ xử lý: 676
Đúng & trước hạn: 676
Trễ hạn 0
Trước hạn: 62.13%
Đúng hạn: 37.87%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Bình
Số hồ sơ xử lý: 638
Đúng & trước hạn: 637
Trễ hạn 1
Trước hạn: 72.26%
Đúng hạn: 27.59%
Trễ hạn: 0.15%
UBND phường Tây Sơn
Số hồ sơ xử lý: 856
Đúng & trước hạn: 852
Trễ hạn 4
Trước hạn: 17.41%
Đúng hạn: 82.13%
Trễ hạn: 0.46%
UBND phường Yên Bình
Số hồ sơ xử lý: 1104
Đúng & trước hạn: 1104
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.01%
Đúng hạn: 53.99%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1105
Đúng & trước hạn: 1104
Trễ hạn 1
Trước hạn: 32.22%
Đúng hạn: 67.69%
Trễ hạn: 0.09%
UBND xã Yên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 700
Đúng & trước hạn: 700
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.29%
Đúng hạn: 70.71%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đông Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1081
Đúng & trước hạn: 1075
Trễ hạn 6
Trước hạn: 76.6%
Đúng hạn: 22.85%
Trễ hạn: 0.55%