UBND Phường Bắc Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2040
Đúng & trước hạn: 2040
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.01%
Đúng hạn: 82.99%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nam Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1878
Đúng & trước hạn: 1878
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.38%
Đúng hạn: 89.62%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Trung Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1767
Đúng & trước hạn: 1767
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.7%
Đúng hạn: 89.3%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Bình
Số hồ sơ xử lý: 1055
Đúng & trước hạn: 1055
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.63%
Đúng hạn: 82.37%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tây Sơn
Số hồ sơ xử lý: 970
Đúng & trước hạn: 970
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.39%
Đúng hạn: 73.61%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Yên Bình
Số hồ sơ xử lý: 1261
Đúng & trước hạn: 1261
Trễ hạn 0
Trước hạn: 19.75%
Đúng hạn: 80.25%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1842
Đúng & trước hạn: 1842
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.35%
Đúng hạn: 81.65%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 598
Đúng & trước hạn: 598
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.93%
Đúng hạn: 72.07%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đông Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1193
Đúng & trước hạn: 1193
Trễ hạn 0
Trước hạn: 14.75%
Đúng hạn: 85.25%
Trễ hạn: 0%