Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
Số hồ sơ xử lý: 3778
Đúng & trước hạn: 3778
Trước hạn: 97.35%
Đúng hạn: 2.65%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Bích Đào
Số hồ sơ xử lý: 3241
Đúng & trước hạn: 3241
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.66%
Đúng hạn: 88.34%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Nam Bình
Số hồ sơ xử lý: 3637
Đúng & trước hạn: 3637
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.34%
Đúng hạn: 89.66%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Nam Thành
Số hồ sơ xử lý: 2851
Đúng & trước hạn: 2851
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.22%
Đúng hạn: 88.78%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Ninh Khánh
Số hồ sơ xử lý: 2142
Đúng & trước hạn: 2142
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.46%
Đúng hạn: 87.54%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Ninh Phong
Số hồ sơ xử lý: 3809
Đúng & trước hạn: 3809
Trễ hạn 0
Trước hạn: 7.3%
Đúng hạn: 92.7%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Ninh Sơn
Số hồ sơ xử lý: 4412
Đúng & trước hạn: 4412
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.78%
Đúng hạn: 93.22%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Phúc Thành
Số hồ sơ xử lý: 5809
Đúng & trước hạn: 5809
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.64%
Đúng hạn: 93.36%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Thanh Bình
Số hồ sơ xử lý: 3880
Đúng & trước hạn: 3880
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.7%
Đúng hạn: 93.3%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Thành
Số hồ sơ xử lý: 3211
Đúng & trước hạn: 3211
Trễ hạn 0
Trước hạn: 9.44%
Đúng hạn: 90.56%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Vân Giang
Số hồ sơ xử lý: 3279
Đúng & trước hạn: 3279
Trễ hạn 0
Trước hạn: 2.99%
Đúng hạn: 97.01%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Đông Thành
Số hồ sơ xử lý: 6831
Đúng & trước hạn: 6831
Trễ hạn 0
Trước hạn: 4.42%
Đúng hạn: 95.58%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Nhất
Số hồ sơ xử lý: 1203
Đúng & trước hạn: 1202
Trễ hạn 1
Trước hạn: 14.3%
Đúng hạn: 85.62%
Trễ hạn: 0.08%
UBND xã Ninh Phúc
Số hồ sơ xử lý: 2338
Đúng & trước hạn: 2336
Trễ hạn 2
Trước hạn: 12.87%
Đúng hạn: 87.04%
Trễ hạn: 0.09%
UBND xã Ninh Tiến
Số hồ sơ xử lý: 1781
Đúng & trước hạn: 1781
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.63%
Đúng hạn: 77.37%
Trễ hạn: 0%