UBND Thị trấn Yên Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 2052
Đúng & trước hạn: 2052
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.32%
Đúng hạn: 79.68%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Dương
Số hồ sơ xử lý: 744
Đúng & trước hạn: 744
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.45%
Đúng hạn: 77.55%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thượng
Số hồ sơ xử lý: 765
Đúng & trước hạn: 765
Trễ hạn 0
Trước hạn: 14.25%
Đúng hạn: 85.75%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 780
Đúng & trước hạn: 780
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.82%
Đúng hạn: 77.18%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mai Sơn
Số hồ sơ xử lý: 524
Đúng & trước hạn: 524
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.54%
Đúng hạn: 65.46%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1506
Đúng & trước hạn: 1506
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.69%
Đúng hạn: 73.31%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Hưng
Số hồ sơ xử lý: 678
Đúng & trước hạn: 678
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.29%
Đúng hạn: 72.71%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Lâm
Số hồ sơ xử lý: 1177
Đúng & trước hạn: 1177
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.3%
Đúng hạn: 88.7%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Mạc
Số hồ sơ xử lý: 1298
Đúng & trước hạn: 1298
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.35%
Đúng hạn: 75.65%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 927
Đúng & trước hạn: 927
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.4%
Đúng hạn: 83.6%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Nhân
Số hồ sơ xử lý: 3040
Đúng & trước hạn: 3040
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.07%
Đúng hạn: 79.93%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Phong
Số hồ sơ xử lý: 995
Đúng & trước hạn: 995
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.56%
Đúng hạn: 87.44%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thành
Số hồ sơ xử lý: 1162
Đúng & trước hạn: 1161
Trễ hạn 1
Trước hạn: 22.2%
Đúng hạn: 77.71%
Trễ hạn: 0.09%
UBND xã Yên Thái
Số hồ sơ xử lý: 775
Đúng & trước hạn: 775
Trễ hạn 0
Trước hạn: 37.94%
Đúng hạn: 62.06%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thắng
Số hồ sơ xử lý: 1298
Đúng & trước hạn: 1298
Trễ hạn 0
Trước hạn: 21.34%
Đúng hạn: 78.66%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Từ
Số hồ sơ xử lý: 943
Đúng & trước hạn: 943
Trễ hạn 0
Trước hạn: 38.6%
Đúng hạn: 61.4%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Đồng
Số hồ sơ xử lý: 2017
Đúng & trước hạn: 2017
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.36%
Đúng hạn: 77.64%
Trễ hạn: 0%