UBND Thị trấn Yên Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 1387
Đúng & trước hạn: 1387
Trễ hạn 0
Trước hạn: 36.19%
Đúng hạn: 63.81%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Dương
Số hồ sơ xử lý: 463
Đúng & trước hạn: 463
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.45%
Đúng hạn: 69.55%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thượng
Số hồ sơ xử lý: 780
Đúng & trước hạn: 780
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.92%
Đúng hạn: 93.08%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 628
Đúng & trước hạn: 628
Trễ hạn 0
Trước hạn: 32.17%
Đúng hạn: 67.83%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mai Sơn
Số hồ sơ xử lý: 471
Đúng & trước hạn: 471
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.51%
Đúng hạn: 70.49%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Hòa
Số hồ sơ xử lý: 967
Đúng & trước hạn: 967
Trễ hạn 0
Trước hạn: 47.36%
Đúng hạn: 52.64%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Hưng
Số hồ sơ xử lý: 554
Đúng & trước hạn: 554
Trễ hạn 0
Trước hạn: 52.53%
Đúng hạn: 47.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Lâm
Số hồ sơ xử lý: 510
Đúng & trước hạn: 510
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.2%
Đúng hạn: 69.8%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Mạc
Số hồ sơ xử lý: 750
Đúng & trước hạn: 750
Trễ hạn 0
Trước hạn: 32.93%
Đúng hạn: 67.07%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 751
Đúng & trước hạn: 751
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.83%
Đúng hạn: 76.17%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Nhân
Số hồ sơ xử lý: 2698
Đúng & trước hạn: 2698
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.95%
Đúng hạn: 72.05%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Phong
Số hồ sơ xử lý: 799
Đúng & trước hạn: 799
Trễ hạn 0
Trước hạn: 7.51%
Đúng hạn: 92.49%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thành
Số hồ sơ xử lý: 529
Đúng & trước hạn: 529
Trễ hạn 0
Trước hạn: 45.94%
Đúng hạn: 54.06%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thái
Số hồ sơ xử lý: 509
Đúng & trước hạn: 509
Trễ hạn 0
Trước hạn: 37.13%
Đúng hạn: 62.87%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thắng
Số hồ sơ xử lý: 1125
Đúng & trước hạn: 1125
Trễ hạn 0
Trước hạn: 14.4%
Đúng hạn: 85.6%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Từ
Số hồ sơ xử lý: 1073
Đúng & trước hạn: 1073
Trễ hạn 0
Trước hạn: 28.7%
Đúng hạn: 71.3%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Đồng
Số hồ sơ xử lý: 1019
Đúng & trước hạn: 1019
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.14%
Đúng hạn: 75.86%
Trễ hạn: 0%