UBND Thị trấn Yên Ninh
Số hồ sơ xử lý: 1940
Đúng & trước hạn: 1940
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.87%
Đúng hạn: 81.13%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh An
Số hồ sơ xử lý: 934
Đúng & trước hạn: 934
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.16%
Đúng hạn: 68.84%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Công
Số hồ sơ xử lý: 802
Đúng & trước hạn: 802
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.81%
Đúng hạn: 75.19%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Cư
Số hồ sơ xử lý: 1812
Đúng & trước hạn: 1812
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.39%
Đúng hạn: 83.61%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Cường
Số hồ sơ xử lý: 1039
Đúng & trước hạn: 1039
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.86%
Đúng hạn: 68.14%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 2126
Đúng & trước hạn: 2125
Trễ hạn 1
Trước hạn: 22.06%
Đúng hạn: 77.89%
Trễ hạn: 0.05%
UBND xã Khánh Hải
Số hồ sơ xử lý: 1506
Đúng & trước hạn: 1506
Trễ hạn 0
Trước hạn: 15.41%
Đúng hạn: 84.59%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hồng
Số hồ sơ xử lý: 1396
Đúng & trước hạn: 1396
Trễ hạn 0
Trước hạn: 66.91%
Đúng hạn: 33.09%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hội
Số hồ sơ xử lý: 804
Đúng & trước hạn: 804
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.27%
Đúng hạn: 79.73%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Lợi
Số hồ sơ xử lý: 895
Đúng & trước hạn: 895
Trễ hạn 0
Trước hạn: 49.83%
Đúng hạn: 50.17%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Mậu
Số hồ sơ xử lý: 1430
Đúng & trước hạn: 1430
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.29%
Đúng hạn: 13.71%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Nhạc
Số hồ sơ xử lý: 3222
Đúng & trước hạn: 3222
Trễ hạn 0
Trước hạn: 50.99%
Đúng hạn: 49.01%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Phú
Số hồ sơ xử lý: 1604
Đúng & trước hạn: 1604
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.28%
Đúng hạn: 88.72%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thiện
Số hồ sơ xử lý: 1792
Đúng & trước hạn: 1791
Trễ hạn 1
Trước hạn: 6.31%
Đúng hạn: 93.64%
Trễ hạn: 0.05%
UBND xã Khánh Thành
Số hồ sơ xử lý: 1369
Đúng & trước hạn: 1368
Trễ hạn 1
Trước hạn: 13.22%
Đúng hạn: 86.71%
Trễ hạn: 0.07%
UBND xã Khánh Thủy
Số hồ sơ xử lý: 1000
Đúng & trước hạn: 999
Trễ hạn 1
Trước hạn: 27.4%
Đúng hạn: 72.5%
Trễ hạn: 0.1%
UBND xã Khánh Tiên
Số hồ sơ xử lý: 2156
Đúng & trước hạn: 2156
Trễ hạn 0
Trước hạn: 8.4%
Đúng hạn: 91.6%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Trung
Số hồ sơ xử lý: 2090
Đúng & trước hạn: 2090
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.86%
Đúng hạn: 69.14%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Vân
Số hồ sơ xử lý: 610
Đúng & trước hạn: 608
Trễ hạn 2
Trước hạn: 50.82%
Đúng hạn: 48.85%
Trễ hạn: 0.33%