UBND Thị trấn Nho Quan
Số hồ sơ xử lý: 1123
Đúng & trước hạn: 1123
Trễ hạn 0
Trước hạn: 66.43%
Đúng hạn: 33.57%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Cúc Phương
Số hồ sơ xử lý: 253
Đúng & trước hạn: 253
Trễ hạn 0
Trước hạn: 32.02%
Đúng hạn: 67.98%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Lâm
Số hồ sơ xử lý: 1048
Đúng & trước hạn: 1048
Trễ hạn 0
Trước hạn: 33.21%
Đúng hạn: 66.79%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Sơn
Số hồ sơ xử lý: 875
Đúng & trước hạn: 875
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.74%
Đúng hạn: 69.26%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Thủy
Số hồ sơ xử lý: 976
Đúng & trước hạn: 976
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.73%
Đúng hạn: 57.27%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Tường
Số hồ sơ xử lý: 702
Đúng & trước hạn: 702
Trễ hạn 0
Trước hạn: 57.41%
Đúng hạn: 42.59%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Kỳ Phú
Số hồ sơ xử lý: 579
Đúng & trước hạn: 579
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.42%
Đúng hạn: 73.58%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Lạc Vân
Số hồ sơ xử lý: 645
Đúng & trước hạn: 643
Trễ hạn 2
Trước hạn: 25.89%
Đúng hạn: 73.8%
Trễ hạn: 0.31%
UBND Xã Lạng Phong
Số hồ sơ xử lý: 568
Đúng & trước hạn: 568
Trễ hạn 0
Trước hạn: 44.89%
Đúng hạn: 55.11%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Long
Số hồ sơ xử lý: 647
Đúng & trước hạn: 647
Trễ hạn 0
Trước hạn: 62.75%
Đúng hạn: 37.25%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Lộc
Số hồ sơ xử lý: 948
Đúng & trước hạn: 948
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.58%
Đúng hạn: 73.42%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1061
Đúng & trước hạn: 1061
Trễ hạn 0
Trước hạn: 32.05%
Đúng hạn: 67.95%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quảng Lạc
Số hồ sơ xử lý: 1011
Đúng & trước hạn: 1011
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.72%
Đúng hạn: 65.28%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quỳnh Lưu
Số hồ sơ xử lý: 1795
Đúng & trước hạn: 1795
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.4%
Đúng hạn: 57.6%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Hà
Số hồ sơ xử lý: 1559
Đúng & trước hạn: 1559
Trễ hạn 0
Trước hạn: 58.88%
Đúng hạn: 41.12%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Lai
Số hồ sơ xử lý: 1330
Đúng & trước hạn: 1330
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.04%
Đúng hạn: 64.96%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thanh Lạc
Số hồ sơ xử lý: 1128
Đúng & trước hạn: 1128
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.22%
Đúng hạn: 72.78%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thượng Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1409
Đúng & trước hạn: 1409
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.32%
Đúng hạn: 72.68%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thạch Bình
Số hồ sơ xử lý: 2424
Đúng & trước hạn: 2424
Trễ hạn 0
Trước hạn: 48.84%
Đúng hạn: 51.16%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phong
Số hồ sơ xử lý: 706
Đúng & trước hạn: 706
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.74%
Đúng hạn: 53.26%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phú
Số hồ sơ xử lý: 1112
Đúng & trước hạn: 1112
Trễ hạn 0
Trước hạn: 43.08%
Đúng hạn: 56.92%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phương
Số hồ sơ xử lý: 1068
Đúng & trước hạn: 1068
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.46%
Đúng hạn: 68.54%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Xích Thổ
Số hồ sơ xử lý: 3114
Đúng & trước hạn: 3114
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.15%
Đúng hạn: 19.85%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Yên Quang
Số hồ sơ xử lý: 1452
Đúng & trước hạn: 1449
Trễ hạn 3
Trước hạn: 20.25%
Đúng hạn: 79.55%
Trễ hạn: 0.2%
UBND Xã Đức Long
Số hồ sơ xử lý: 1179
Đúng & trước hạn: 1179
Trễ hạn 0
Trước hạn: 49.53%
Đúng hạn: 50.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Thành
Số hồ sơ xử lý: 970
Đúng & trước hạn: 970
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.88%
Đúng hạn: 64.12%
Trễ hạn: 0%