UBND Thị trấn Nho Quan
Số hồ sơ xử lý: 1138
Đúng & trước hạn: 1138
Trễ hạn 0
Trước hạn: 39.28%
Đúng hạn: 60.72%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Cúc Phương
Số hồ sơ xử lý: 379
Đúng & trước hạn: 379
Trễ hạn 0
Trước hạn: 47.76%
Đúng hạn: 52.24%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Lâm
Số hồ sơ xử lý: 947
Đúng & trước hạn: 947
Trễ hạn 0
Trước hạn: 13.73%
Đúng hạn: 86.27%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Sơn
Số hồ sơ xử lý: 663
Đúng & trước hạn: 663
Trễ hạn 0
Trước hạn: 13.12%
Đúng hạn: 86.88%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Thủy
Số hồ sơ xử lý: 1708
Đúng & trước hạn: 1708
Trễ hạn 0
Trước hạn: 72.66%
Đúng hạn: 27.34%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Tường
Số hồ sơ xử lý: 483
Đúng & trước hạn: 483
Trễ hạn 0
Trước hạn: 36.85%
Đúng hạn: 63.15%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Kỳ Phú
Số hồ sơ xử lý: 482
Đúng & trước hạn: 482
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.52%
Đúng hạn: 74.48%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Lạc Vân
Số hồ sơ xử lý: 744
Đúng & trước hạn: 744
Trễ hạn 0
Trước hạn: 13.17%
Đúng hạn: 86.83%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Lạng Phong
Số hồ sơ xử lý: 456
Đúng & trước hạn: 456
Trễ hạn 0
Trước hạn: 58.99%
Đúng hạn: 41.01%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Long
Số hồ sơ xử lý: 566
Đúng & trước hạn: 566
Trễ hạn 0
Trước hạn: 45.58%
Đúng hạn: 54.42%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Lộc
Số hồ sơ xử lý: 1182
Đúng & trước hạn: 1182
Trễ hạn 0
Trước hạn: 13.62%
Đúng hạn: 86.38%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Sơn
Số hồ sơ xử lý: 668
Đúng & trước hạn: 668
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.13%
Đúng hạn: 65.87%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quảng Lạc
Số hồ sơ xử lý: 1384
Đúng & trước hạn: 1384
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.29%
Đúng hạn: 74.71%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quỳnh Lưu
Số hồ sơ xử lý: 796
Đúng & trước hạn: 796
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.34%
Đúng hạn: 57.66%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Hà
Số hồ sơ xử lý: 633
Đúng & trước hạn: 633
Trễ hạn 0
Trước hạn: 33.02%
Đúng hạn: 66.98%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Lai
Số hồ sơ xử lý: 1015
Đúng & trước hạn: 1015
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.05%
Đúng hạn: 76.95%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thanh Lạc
Số hồ sơ xử lý: 635
Đúng & trước hạn: 635
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.94%
Đúng hạn: 79.06%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thượng Hòa
Số hồ sơ xử lý: 846
Đúng & trước hạn: 846
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.94%
Đúng hạn: 75.06%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thạch Bình
Số hồ sơ xử lý: 1803
Đúng & trước hạn: 1803
Trễ hạn 0
Trước hạn: 51.8%
Đúng hạn: 48.2%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phong
Số hồ sơ xử lý: 500
Đúng & trước hạn: 500
Trễ hạn 0
Trước hạn: 36.4%
Đúng hạn: 63.6%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phú
Số hồ sơ xử lý: 644
Đúng & trước hạn: 644
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.56%
Đúng hạn: 64.44%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phương
Số hồ sơ xử lý: 595
Đúng & trước hạn: 595
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.92%
Đúng hạn: 69.08%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Xích Thổ
Số hồ sơ xử lý: 955
Đúng & trước hạn: 955
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.2%
Đúng hạn: 68.8%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Yên Quang
Số hồ sơ xử lý: 1498
Đúng & trước hạn: 1498
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.41%
Đúng hạn: 89.59%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Đức Long
Số hồ sơ xử lý: 888
Đúng & trước hạn: 888
Trễ hạn 0
Trước hạn: 44.59%
Đúng hạn: 55.41%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Thành
Số hồ sơ xử lý: 700
Đúng & trước hạn: 700
Trễ hạn 0
Trước hạn: 21.71%
Đúng hạn: 78.29%
Trễ hạn: 0%