UBND thị trấn Bình Minh
Số hồ sơ xử lý: 368
Đúng & trước hạn: 368
Trễ hạn 0
Trước hạn: 79.08%
Đúng hạn: 20.92%
Trễ hạn: 0%
UBND thị trấn Phát Diệm
Số hồ sơ xử lý: 1225
Đúng & trước hạn: 1225
Trễ hạn 0
Trước hạn: 58.53%
Đúng hạn: 41.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Chất Bình
Số hồ sơ xử lý: 574
Đúng & trước hạn: 574
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.4%
Đúng hạn: 21.6%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Cồn Thoi
Số hồ sơ xử lý: 666
Đúng & trước hạn: 666
Trễ hạn 0
Trước hạn: 74.02%
Đúng hạn: 25.98%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hùng Tiến
Số hồ sơ xử lý: 790
Đúng & trước hạn: 790
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.78%
Đúng hạn: 7.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hồi Ninh
Số hồ sơ xử lý: 623
Đúng & trước hạn: 623
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.48%
Đúng hạn: 12.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Chính
Số hồ sơ xử lý: 823
Đúng & trước hạn: 823
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.03%
Đúng hạn: 13.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Hải
Số hồ sơ xử lý: 481
Đúng & trước hạn: 481
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.79%
Đúng hạn: 21.21%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 1849
Đúng & trước hạn: 1849
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.48%
Đúng hạn: 11.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Trung
Số hồ sơ xử lý: 614
Đúng & trước hạn: 614
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.41%
Đúng hạn: 10.59%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Tân
Số hồ sơ xử lý: 1234
Đúng & trước hạn: 1233
Trễ hạn 1
Trước hạn: 86.06%
Đúng hạn: 13.86%
Trễ hạn: 0.08%
UBND xã Kim Đông
Số hồ sơ xử lý: 336
Đúng & trước hạn: 336
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.88%
Đúng hạn: 10.12%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Định
Số hồ sơ xử lý: 1236
Đúng & trước hạn: 1236
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.27%
Đúng hạn: 11.73%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lai Thành
Số hồ sơ xử lý: 577
Đúng & trước hạn: 577
Trễ hạn 0
Trước hạn: 76.26%
Đúng hạn: 23.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lưu Phương
Số hồ sơ xử lý: 1671
Đúng & trước hạn: 1671
Trễ hạn 0
Trước hạn: 65.41%
Đúng hạn: 34.59%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Như Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1256
Đúng & trước hạn: 1256
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.25%
Đúng hạn: 10.75%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Thiện
Số hồ sơ xử lý: 1551
Đúng & trước hạn: 1551
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.65%
Đúng hạn: 11.35%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thượng Kiệm
Số hồ sơ xử lý: 1293
Đúng & trước hạn: 1293
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.49%
Đúng hạn: 8.51%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Thành
Số hồ sơ xử lý: 1451
Đúng & trước hạn: 1451
Trễ hạn 0
Trước hạn: 73.12%
Đúng hạn: 26.88%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Văn Hải
Số hồ sơ xử lý: 725
Đúng & trước hạn: 725
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.28%
Đúng hạn: 19.72%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Xuân Chính
Số hồ sơ xử lý: 630
Đúng & trước hạn: 630
Trễ hạn 0
Trước hạn: 84.13%
Đúng hạn: 15.87%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Lộc
Số hồ sơ xử lý: 402
Đúng & trước hạn: 402
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.54%
Đúng hạn: 8.46%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ân Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1784
Đúng & trước hạn: 1784
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.78%
Đúng hạn: 0.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Định Hóa
Số hồ sơ xử lý: 1193
Đúng & trước hạn: 1193
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.3%
Đúng hạn: 19.7%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đồng Hướng
Số hồ sơ xử lý: 448
Đúng & trước hạn: 448
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.62%
Đúng hạn: 11.38%
Trễ hạn: 0%