UBND thị trấn Bình Minh
Số hồ sơ xử lý: 320
Đúng & trước hạn: 320
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.81%
Đúng hạn: 12.19%
Trễ hạn: 0%
UBND thị trấn Phát Diệm
Số hồ sơ xử lý: 1343
Đúng & trước hạn: 1343
Trễ hạn 0
Trước hạn: 71.11%
Đúng hạn: 28.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Chất Bình
Số hồ sơ xử lý: 629
Đúng & trước hạn: 629
Trễ hạn 0
Trước hạn: 75.2%
Đúng hạn: 24.8%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Cồn Thoi
Số hồ sơ xử lý: 1262
Đúng & trước hạn: 1262
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.85%
Đúng hạn: 13.15%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hùng Tiến
Số hồ sơ xử lý: 625
Đúng & trước hạn: 625
Trễ hạn 0
Trước hạn: 81.28%
Đúng hạn: 18.72%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hồi Ninh
Số hồ sơ xử lý: 368
Đúng & trước hạn: 368
Trễ hạn 0
Trước hạn: 70.11%
Đúng hạn: 29.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Chính
Số hồ sơ xử lý: 511
Đúng & trước hạn: 511
Trễ hạn 0
Trước hạn: 79.65%
Đúng hạn: 20.35%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Hải
Số hồ sơ xử lý: 239
Đúng & trước hạn: 237
Trễ hạn 2
Trước hạn: 85.77%
Đúng hạn: 13.39%
Trễ hạn: 0.84%
UBND xã Kim Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 1301
Đúng & trước hạn: 1301
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.47%
Đúng hạn: 13.53%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Trung
Số hồ sơ xử lý: 575
Đúng & trước hạn: 575
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 4.7%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Tân
Số hồ sơ xử lý: 408
Đúng & trước hạn: 408
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.39%
Đúng hạn: 19.61%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Đông
Số hồ sơ xử lý: 801
Đúng & trước hạn: 801
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.26%
Đúng hạn: 7.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Định
Số hồ sơ xử lý: 341
Đúng & trước hạn: 341
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.67%
Đúng hạn: 7.33%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lai Thành
Số hồ sơ xử lý: 460
Đúng & trước hạn: 460
Trễ hạn 0
Trước hạn: 65.22%
Đúng hạn: 34.78%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lưu Phương
Số hồ sơ xử lý: 1279
Đúng & trước hạn: 1279
Trễ hạn 0
Trước hạn: 85.22%
Đúng hạn: 14.78%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Như Hòa
Số hồ sơ xử lý: 416
Đúng & trước hạn: 416
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.37%
Đúng hạn: 21.63%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Thiện
Số hồ sơ xử lý: 675
Đúng & trước hạn: 675
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.96%
Đúng hạn: 13.04%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thượng Kiệm
Số hồ sơ xử lý: 1000
Đúng & trước hạn: 1000
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.6%
Đúng hạn: 9.4%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Thành
Số hồ sơ xử lý: 765
Đúng & trước hạn: 765
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.58%
Đúng hạn: 12.42%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Văn Hải
Số hồ sơ xử lý: 891
Đúng & trước hạn: 891
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.56%
Đúng hạn: 10.44%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Xuân Chính
Số hồ sơ xử lý: 481
Đúng & trước hạn: 481
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.67%
Đúng hạn: 19.33%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Lộc
Số hồ sơ xử lý: 660
Đúng & trước hạn: 660
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.03%
Đúng hạn: 16.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ân Hòa
Số hồ sơ xử lý: 455
Đúng & trước hạn: 455
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.12%
Đúng hạn: 0.88%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Định Hóa
Số hồ sơ xử lý: 859
Đúng & trước hạn: 859
Trễ hạn 0
Trước hạn: 84.4%
Đúng hạn: 15.6%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đồng Hướng
Số hồ sơ xử lý: 581
Đúng & trước hạn: 581
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.57%
Đúng hạn: 13.43%
Trễ hạn: 0%