Trung tâm một cửa liên thông
Số hồ sơ xử lý: 2991
Đúng & trước hạn: 2991
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.73%
Đúng hạn: 2.27%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Me
Số hồ sơ xử lý: 1638
Đúng & trước hạn: 1638
Trễ hạn 0
Trước hạn: 15.51%
Đúng hạn: 84.49%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1047
Đúng & trước hạn: 1047
Trễ hạn 0
Trước hạn: 85.1%
Đúng hạn: 14.9%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hưng
Số hồ sơ xử lý: 526
Đúng & trước hạn: 526
Trễ hạn 0
Trước hạn: 76.24%
Đúng hạn: 23.76%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lạc
Số hồ sơ xử lý: 818
Đúng & trước hạn: 818
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.6%
Đúng hạn: 82.4%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lập
Số hồ sơ xử lý: 1877
Đúng & trước hạn: 1877
Trễ hạn 0
Trước hạn: 73.31%
Đúng hạn: 26.69%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Minh
Số hồ sơ xử lý: 1097
Đúng & trước hạn: 1097
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.58%
Đúng hạn: 88.42%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phong
Số hồ sơ xử lý: 971
Đúng & trước hạn: 971
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.5%
Đúng hạn: 65.5%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phú
Số hồ sơ xử lý: 2537
Đúng & trước hạn: 2537
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.88%
Đúng hạn: 81.12%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phương
Số hồ sơ xử lý: 917
Đúng & trước hạn: 917
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.32%
Đúng hạn: 75.68%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Sinh
Số hồ sơ xử lý: 1295
Đúng & trước hạn: 1295
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.12%
Đúng hạn: 68.88%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thanh
Số hồ sơ xử lý: 1660
Đúng & trước hạn: 1660
Trễ hạn 0
Trước hạn: 15.78%
Đúng hạn: 84.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thắng
Số hồ sơ xử lý: 595
Đúng & trước hạn: 595
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.92%
Đúng hạn: 70.08%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 1781
Đúng & trước hạn: 1781
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.04%
Đúng hạn: 79.96%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tiến
Số hồ sơ xử lý: 1096
Đúng & trước hạn: 1096
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.08%
Đúng hạn: 76.92%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Trung
Số hồ sơ xử lý: 1464
Đúng & trước hạn: 1464
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.73%
Đúng hạn: 75.27%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Trấn
Số hồ sơ xử lý: 1771
Đúng & trước hạn: 1771
Trễ hạn 0
Trước hạn: 21.23%
Đúng hạn: 78.77%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tân
Số hồ sơ xử lý: 2405
Đúng & trước hạn: 2405
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.32%
Đúng hạn: 75.68%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vân
Số hồ sơ xử lý: 2374
Đúng & trước hạn: 2374
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.72%
Đúng hạn: 83.28%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vượng
Số hồ sơ xử lý: 545
Đúng & trước hạn: 545
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.51%
Đúng hạn: 83.49%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Xuân
Số hồ sơ xử lý: 1064
Đúng & trước hạn: 1064
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.94%
Đúng hạn: 88.06%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1026
Đúng & trước hạn: 1026
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.54%
Đúng hạn: 74.46%
Trễ hạn: 0%