Trung tâm một cửa liên thông
Số hồ sơ xử lý: 3092
Đúng & trước hạn: 3092
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Me
Số hồ sơ xử lý: 1574
Đúng & trước hạn: 1574
Trễ hạn 0
Trước hạn: 9.85%
Đúng hạn: 90.15%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hòa
Số hồ sơ xử lý: 2558
Đúng & trước hạn: 2558
Trễ hạn 0
Trước hạn: 69.51%
Đúng hạn: 30.49%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hưng
Số hồ sơ xử lý: 1185
Đúng & trước hạn: 1185
Trễ hạn 0
Trước hạn: 81.6%
Đúng hạn: 18.4%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lạc
Số hồ sơ xử lý: 974
Đúng & trước hạn: 974
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.45%
Đúng hạn: 82.55%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lập
Số hồ sơ xử lý: 2077
Đúng & trước hạn: 2077
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.12%
Đúng hạn: 19.88%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Minh
Số hồ sơ xử lý: 1327
Đúng & trước hạn: 1327
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.1%
Đúng hạn: 93.9%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phong
Số hồ sơ xử lý: 964
Đúng & trước hạn: 964
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.26%
Đúng hạn: 81.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phú
Số hồ sơ xử lý: 1841
Đúng & trước hạn: 1841
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.49%
Đúng hạn: 77.51%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phương
Số hồ sơ xử lý: 1049
Đúng & trước hạn: 1049
Trễ hạn 0
Trước hạn: 19.07%
Đúng hạn: 80.93%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Sinh
Số hồ sơ xử lý: 1320
Đúng & trước hạn: 1320
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.79%
Đúng hạn: 81.21%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thanh
Số hồ sơ xử lý: 1204
Đúng & trước hạn: 1204
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.86%
Đúng hạn: 82.14%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thắng
Số hồ sơ xử lý: 1164
Đúng & trước hạn: 1164
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.68%
Đúng hạn: 88.32%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 1189
Đúng & trước hạn: 1189
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.08%
Đúng hạn: 81.92%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tiến
Số hồ sơ xử lý: 1401
Đúng & trước hạn: 1401
Trễ hạn 0
Trước hạn: 9.78%
Đúng hạn: 90.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Trung
Số hồ sơ xử lý: 1754
Đúng & trước hạn: 1754
Trễ hạn 0
Trước hạn: 13.74%
Đúng hạn: 86.26%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Trấn
Số hồ sơ xử lý: 1855
Đúng & trước hạn: 1855
Trễ hạn 0
Trước hạn: 13.8%
Đúng hạn: 86.2%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tân
Số hồ sơ xử lý: 1270
Đúng & trước hạn: 1270
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.43%
Đúng hạn: 81.57%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vân
Số hồ sơ xử lý: 1499
Đúng & trước hạn: 1499
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.15%
Đúng hạn: 79.85%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vượng
Số hồ sơ xử lý: 846
Đúng & trước hạn: 846
Trễ hạn 0
Trước hạn: 8.16%
Đúng hạn: 91.84%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Xuân
Số hồ sơ xử lý: 975
Đúng & trước hạn: 975
Trễ hạn 0
Trước hạn: 7.9%
Đúng hạn: 92.1%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2377
Đúng & trước hạn: 2377
Trễ hạn 0
Trước hạn: 9.76%
Đúng hạn: 90.24%
Trễ hạn: 0%