Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 607
Đúng & trước hạn: 606
Trước hạn: 93.57%
Đúng hạn: 6.26%
Trễ hạn: 0.17%
Lãnh đạo Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 557
Đúng & trước hạn: 556
Trước hạn: 93.54%
Đúng hạn: 6.28%
Trễ hạn: 0.18%
Phòng Nghiệp vụ dược - Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 240
Đúng & trước hạn: 240
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.75%
Đúng hạn: 11.25%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 410
Đúng & trước hạn: 410
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.83%
Đúng hạn: 3.17%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tổ chức - Hành chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch tổng hợp
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 5
Trễ hạn 0
Trước hạn: 40%
Đúng hạn: 60%
Trễ hạn: 0%
Phòng nghiệp vụ y
Số hồ sơ xử lý: 27
Đúng & trước hạn: 26
Trước hạn: 70.37%
Đúng hạn: 25.93%
Trễ hạn: 3.7%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 443
Đúng & trước hạn: 442
Trước hạn: 96.16%
Đúng hạn: 3.61%
Trễ hạn: 0.23%