Bộ phận TN và TKQ Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 19607
Đúng & trước hạn: 19607
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.81%
Đúng hạn: 99.19%
Trễ hạn: 0%