Bộ phận TN và TKQ Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 10676
Đúng & trước hạn: 10676
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.72%
Đúng hạn: 99.28%
Trễ hạn: 0%