Bộ phận TN và TKQ Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 26184
Đúng & trước hạn: 26184
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.71%
Đúng hạn: 99.29%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ Sở KHCN
Số hồ sơ xử lý: 70
Đúng & trước hạn: 70
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.57%
Đúng hạn: 1.43%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 989
Đúng & trước hạn: 989
Trước hạn: 98.48%
Đúng hạn: 1.52%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ tại TTPVHCC
Số hồ sơ xử lý: 8400
Đúng & trước hạn: 8400
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93%
Đúng hạn: 7%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 822
Đúng & trước hạn: 822
Trước hạn: 98.78%
Đúng hạn: 1.22%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh tế Ngành
Số hồ sơ xử lý: 128
Đúng & trước hạn: 128
Trễ hạn 0
Trước hạn: 71.88%
Đúng hạn: 28.13%
Trễ hạn: -0.01%
Phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật - Chi cục CNTY
Số hồ sơ xử lý: 74
Đúng & trước hạn: 74
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.65%
Đúng hạn: 1.35%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nghiệp vụ dược - Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 921
Đúng & trước hạn: 921
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.35%
Đúng hạn: 0.65%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tổ chức - Hành chính
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch tài chính
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 57.14%
Đúng hạn: 42.86%
Trễ hạn: 0%
Phòng nghiệp vụ y
Số hồ sơ xử lý: 67
Đúng & trước hạn: 67
Trước hạn: 86.57%
Đúng hạn: 13.43%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
Số hồ sơ xử lý: 7569
Đúng & trước hạn: 7569
Trước hạn: 97.13%
Đúng hạn: 2.87%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm một cửa liên thông
Số hồ sơ xử lý: 3923
Đúng & trước hạn: 3923
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.35%
Đúng hạn: 2.65%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Bắc Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2386
Đúng & trước hạn: 2386
Trễ hạn 0
Trước hạn: 19.45%
Đúng hạn: 80.55%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nam Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2135
Đúng & trước hạn: 2135
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.13%
Đúng hạn: 87.87%
Trễ hạn: 0%
UBND TT Thiên Tôn
Số hồ sơ xử lý: 799
Đúng & trước hạn: 799
Trễ hạn 0
Trước hạn: 37.67%
Đúng hạn: 62.33%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Me
Số hồ sơ xử lý: 2050
Đúng & trước hạn: 2050
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.59%
Đúng hạn: 83.41%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Nho Quan
Số hồ sơ xử lý: 1123
Đúng & trước hạn: 1123
Trễ hạn 0
Trước hạn: 66.43%
Đúng hạn: 33.57%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Yên Ninh
Số hồ sơ xử lý: 5141
Đúng & trước hạn: 5141
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.14%
Đúng hạn: 82.86%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Yên Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 2784
Đúng & trước hạn: 2784
Trễ hạn 0
Trước hạn: 40.59%
Đúng hạn: 59.41%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Cúc Phương
Số hồ sơ xử lý: 253
Đúng & trước hạn: 253
Trễ hạn 0
Trước hạn: 32.02%
Đúng hạn: 67.98%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Lâm
Số hồ sơ xử lý: 1048
Đúng & trước hạn: 1048
Trễ hạn 0
Trước hạn: 33.21%
Đúng hạn: 66.79%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Sơn
Số hồ sơ xử lý: 875
Đúng & trước hạn: 875
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.74%
Đúng hạn: 69.26%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Thủy
Số hồ sơ xử lý: 976
Đúng & trước hạn: 976
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.73%
Đúng hạn: 57.27%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Tường
Số hồ sơ xử lý: 702
Đúng & trước hạn: 702
Trễ hạn 0
Trước hạn: 57.41%
Đúng hạn: 42.59%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Kỳ Phú
Số hồ sơ xử lý: 579
Đúng & trước hạn: 579
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.42%
Đúng hạn: 73.58%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Lạc Vân
Số hồ sơ xử lý: 645
Đúng & trước hạn: 643
Trễ hạn 2
Trước hạn: 25.89%
Đúng hạn: 73.8%
Trễ hạn: 0.31%
UBND Xã Lạng Phong
Số hồ sơ xử lý: 568
Đúng & trước hạn: 568
Trễ hạn 0
Trước hạn: 44.89%
Đúng hạn: 55.11%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Long
Số hồ sơ xử lý: 647
Đúng & trước hạn: 647
Trễ hạn 0
Trước hạn: 62.75%
Đúng hạn: 37.25%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Lộc
Số hồ sơ xử lý: 948
Đúng & trước hạn: 948
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.58%
Đúng hạn: 73.42%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1061
Đúng & trước hạn: 1061
Trễ hạn 0
Trước hạn: 32.05%
Đúng hạn: 67.95%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quảng Lạc
Số hồ sơ xử lý: 1011
Đúng & trước hạn: 1011
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.72%
Đúng hạn: 65.28%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quỳnh Lưu
Số hồ sơ xử lý: 1795
Đúng & trước hạn: 1795
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.4%
Đúng hạn: 57.6%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Hà
Số hồ sơ xử lý: 1559
Đúng & trước hạn: 1559
Trễ hạn 0
Trước hạn: 58.88%
Đúng hạn: 41.12%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Lai
Số hồ sơ xử lý: 1330
Đúng & trước hạn: 1330
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.04%
Đúng hạn: 64.96%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thanh Lạc
Số hồ sơ xử lý: 1128
Đúng & trước hạn: 1128
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.22%
Đúng hạn: 72.78%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thượng Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1409
Đúng & trước hạn: 1409
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.32%
Đúng hạn: 72.68%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thạch Bình
Số hồ sơ xử lý: 2424
Đúng & trước hạn: 2424
Trễ hạn 0
Trước hạn: 48.84%
Đúng hạn: 51.16%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phong
Số hồ sơ xử lý: 706
Đúng & trước hạn: 706
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.74%
Đúng hạn: 53.26%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phú
Số hồ sơ xử lý: 1112
Đúng & trước hạn: 1112
Trễ hạn 0
Trước hạn: 43.08%
Đúng hạn: 56.92%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phương
Số hồ sơ xử lý: 1068
Đúng & trước hạn: 1068
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.46%
Đúng hạn: 68.54%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Xích Thổ
Số hồ sơ xử lý: 3114
Đúng & trước hạn: 3114
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.15%
Đúng hạn: 19.85%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Yên Quang
Số hồ sơ xử lý: 1452
Đúng & trước hạn: 1449
Trễ hạn 3
Trước hạn: 20.25%
Đúng hạn: 79.55%
Trễ hạn: 0.2%
UBND Xã Đức Long
Số hồ sơ xử lý: 1179
Đúng & trước hạn: 1179
Trễ hạn 0
Trước hạn: 49.53%
Đúng hạn: 50.47%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Bích Đào
Số hồ sơ xử lý: 4863
Đúng & trước hạn: 4863
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.73%
Đúng hạn: 89.27%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Nam Bình
Số hồ sơ xử lý: 4427
Đúng & trước hạn: 4427
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.86%
Đúng hạn: 88.14%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Nam Thành
Số hồ sơ xử lý: 2504
Đúng & trước hạn: 2503
Trễ hạn 1
Trước hạn: 15.26%
Đúng hạn: 84.7%
Trễ hạn: 0.04%
UBND phường Ninh Khánh
Số hồ sơ xử lý: 2402
Đúng & trước hạn: 2402
Trễ hạn 0
Trước hạn: 5.25%
Đúng hạn: 94.75%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Ninh Phong
Số hồ sơ xử lý: 4446
Đúng & trước hạn: 4446
Trễ hạn 0
Trước hạn: 8.19%
Đúng hạn: 91.81%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Ninh Sơn
Số hồ sơ xử lý: 4605
Đúng & trước hạn: 4605
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.6%
Đúng hạn: 89.4%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Phúc Thành
Số hồ sơ xử lý: 6393
Đúng & trước hạn: 6393
Trễ hạn 0
Trước hạn: 7.63%
Đúng hạn: 92.37%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Thanh Bình
Số hồ sơ xử lý: 3823
Đúng & trước hạn: 3823
Trễ hạn 0
Trước hạn: 8.68%
Đúng hạn: 91.32%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Trung Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2163
Đúng & trước hạn: 2163
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.05%
Đúng hạn: 88.95%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Bình
Số hồ sơ xử lý: 1276
Đúng & trước hạn: 1276
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.81%
Đúng hạn: 81.19%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Thành
Số hồ sơ xử lý: 2783
Đúng & trước hạn: 2783
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.07%
Đúng hạn: 87.93%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tây Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1123
Đúng & trước hạn: 1123
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.87%
Đúng hạn: 72.13%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Vân Giang
Số hồ sơ xử lý: 3369
Đúng & trước hạn: 3369
Trễ hạn 0
Trước hạn: 7.09%
Đúng hạn: 92.91%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Yên Bình
Số hồ sơ xử lý: 1418
Đúng & trước hạn: 1418
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.31%
Đúng hạn: 79.69%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Đông Thành
Số hồ sơ xử lý: 5491
Đúng & trước hạn: 5490
Trễ hạn 1
Trước hạn: 7.59%
Đúng hạn: 92.39%
Trễ hạn: 0.02%
UBND thị trấn Bình Minh
Số hồ sơ xử lý: 368
Đúng & trước hạn: 368
Trễ hạn 0
Trước hạn: 79.08%
Đúng hạn: 20.92%
Trễ hạn: 0%
UBND thị trấn Phát Diệm
Số hồ sơ xử lý: 1225
Đúng & trước hạn: 1225
Trễ hạn 0
Trước hạn: 58.53%
Đúng hạn: 41.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Chất Bình
Số hồ sơ xử lý: 574
Đúng & trước hạn: 574
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.4%
Đúng hạn: 21.6%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Cồn Thoi
Số hồ sơ xử lý: 666
Đúng & trước hạn: 666
Trễ hạn 0
Trước hạn: 74.02%
Đúng hạn: 25.98%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1428
Đúng & trước hạn: 1428
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.62%
Đúng hạn: 13.38%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hưng
Số hồ sơ xử lý: 632
Đúng & trước hạn: 632
Trễ hạn 0
Trước hạn: 75.79%
Đúng hạn: 24.21%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lạc
Số hồ sơ xử lý: 1193
Đúng & trước hạn: 1193
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.23%
Đúng hạn: 74.77%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lập
Số hồ sơ xử lý: 2224
Đúng & trước hạn: 2224
Trễ hạn 0
Trước hạn: 73.29%
Đúng hạn: 26.71%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Minh
Số hồ sơ xử lý: 1415
Đúng & trước hạn: 1415
Trễ hạn 0
Trước hạn: 13.5%
Đúng hạn: 86.5%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phong
Số hồ sơ xử lý: 1168
Đúng & trước hạn: 1168
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.68%
Đúng hạn: 68.32%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phú
Số hồ sơ xử lý: 2957
Đúng & trước hạn: 2957
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.57%
Đúng hạn: 81.43%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phương
Số hồ sơ xử lý: 1144
Đúng & trước hạn: 1144
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.57%
Đúng hạn: 73.43%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Sinh
Số hồ sơ xử lý: 1838
Đúng & trước hạn: 1838
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.04%
Đúng hạn: 72.96%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thanh
Số hồ sơ xử lý: 2014
Đúng & trước hạn: 2014
Trễ hạn 0
Trước hạn: 15.64%
Đúng hạn: 84.36%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thắng
Số hồ sơ xử lý: 784
Đúng & trước hạn: 784
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.08%
Đúng hạn: 70.92%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 2274
Đúng & trước hạn: 2274
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.34%
Đúng hạn: 77.66%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tiến
Số hồ sơ xử lý: 1520
Đúng & trước hạn: 1520
Trễ hạn 0
Trước hạn: 28.22%
Đúng hạn: 71.78%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Trung
Số hồ sơ xử lý: 1930
Đúng & trước hạn: 1930
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.13%
Đúng hạn: 74.87%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Trấn
Số hồ sơ xử lý: 2088
Đúng & trước hạn: 2088
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.71%
Đúng hạn: 76.29%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tân
Số hồ sơ xử lý: 2781
Đúng & trước hạn: 2781
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.21%
Đúng hạn: 73.79%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vân
Số hồ sơ xử lý: 3009
Đúng & trước hạn: 3009
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.88%
Đúng hạn: 83.12%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vượng
Số hồ sơ xử lý: 661
Đúng & trước hạn: 661
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.09%
Đúng hạn: 77.91%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Xuân
Số hồ sơ xử lý: 1243
Đúng & trước hạn: 1243
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.47%
Đúng hạn: 87.53%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hùng Tiến
Số hồ sơ xử lý: 790
Đúng & trước hạn: 790
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.78%
Đúng hạn: 7.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hồi Ninh
Số hồ sơ xử lý: 623
Đúng & trước hạn: 623
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.48%
Đúng hạn: 12.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh An
Số hồ sơ xử lý: 1706
Đúng & trước hạn: 1703
Trễ hạn 3
Trước hạn: 21.92%
Đúng hạn: 77.9%
Trễ hạn: 0.18%
UBND xã Khánh Công
Số hồ sơ xử lý: 1134
Đúng & trước hạn: 1134
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.54%
Đúng hạn: 70.46%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Cư
Số hồ sơ xử lý: 3688
Đúng & trước hạn: 3688
Trễ hạn 0
Trước hạn: 38.61%
Đúng hạn: 61.39%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Cường
Số hồ sơ xử lý: 1481
Đúng & trước hạn: 1478
Trễ hạn 3
Trước hạn: 38.15%
Đúng hạn: 61.65%
Trễ hạn: 0.2%
UBND xã Khánh Dương
Số hồ sơ xử lý: 1323
Đúng & trước hạn: 1323
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.36%
Đúng hạn: 76.64%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 2212
Đúng & trước hạn: 2212
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.76%
Đúng hạn: 73.24%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hải
Số hồ sơ xử lý: 1741
Đúng & trước hạn: 1741
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.01%
Đúng hạn: 75.99%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hồng
Số hồ sơ xử lý: 2072
Đúng & trước hạn: 2072
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.95%
Đúng hạn: 57.05%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hội
Số hồ sơ xử lý: 1787
Đúng & trước hạn: 1787
Trễ hạn 0
Trước hạn: 37.6%
Đúng hạn: 62.4%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Lợi
Số hồ sơ xử lý: 1264
Đúng & trước hạn: 1264
Trễ hạn 0
Trước hạn: 65.03%
Đúng hạn: 34.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Mậu
Số hồ sơ xử lý: 2037
Đúng & trước hạn: 2037
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.51%
Đúng hạn: 11.49%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Nhạc
Số hồ sơ xử lý: 5164
Đúng & trước hạn: 5164
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.82%
Đúng hạn: 79.18%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Phú
Số hồ sơ xử lý: 1471
Đúng & trước hạn: 1471
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.22%
Đúng hạn: 81.78%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thiện
Số hồ sơ xử lý: 1786
Đúng & trước hạn: 1786
Trễ hạn 0
Trước hạn: 14.22%
Đúng hạn: 85.78%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thành
Số hồ sơ xử lý: 1318
Đúng & trước hạn: 1317
Trễ hạn 1
Trước hạn: 35.58%
Đúng hạn: 64.34%
Trễ hạn: 0.08%
UBND xã Khánh Thượng
Số hồ sơ xử lý: 2257
Đúng & trước hạn: 2257
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.91%
Đúng hạn: 93.09%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 1311
Đúng & trước hạn: 1311
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.49%
Đúng hạn: 57.51%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thủy
Số hồ sơ xử lý: 947
Đúng & trước hạn: 944
Trễ hạn 3
Trước hạn: 72.54%
Đúng hạn: 27.14%
Trễ hạn: 0.32%
UBND xã Khánh Tiên
Số hồ sơ xử lý: 2301
Đúng & trước hạn: 2301
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.69%
Đúng hạn: 82.31%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Trung
Số hồ sơ xử lý: 3479
Đúng & trước hạn: 3479
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.58%
Đúng hạn: 70.42%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Vân
Số hồ sơ xử lý: 1055
Đúng & trước hạn: 1055
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.35%
Đúng hạn: 53.65%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Chính
Số hồ sơ xử lý: 823
Đúng & trước hạn: 823
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.03%
Đúng hạn: 13.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Hải
Số hồ sơ xử lý: 481
Đúng & trước hạn: 481
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.79%
Đúng hạn: 21.21%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 1849
Đúng & trước hạn: 1849
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.48%
Đúng hạn: 11.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Trung
Số hồ sơ xử lý: 614
Đúng & trước hạn: 614
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.41%
Đúng hạn: 10.59%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Tân
Số hồ sơ xử lý: 1234
Đúng & trước hạn: 1233
Trễ hạn 1
Trước hạn: 86.06%
Đúng hạn: 13.86%
Trễ hạn: 0.08%
UBND xã Kim Đông
Số hồ sơ xử lý: 336
Đúng & trước hạn: 336
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.88%
Đúng hạn: 10.12%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Định
Số hồ sơ xử lý: 1236
Đúng & trước hạn: 1236
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.27%
Đúng hạn: 11.73%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lai Thành
Số hồ sơ xử lý: 577
Đúng & trước hạn: 577
Trễ hạn 0
Trước hạn: 76.26%
Đúng hạn: 23.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1651
Đúng & trước hạn: 1651
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.26%
Đúng hạn: 74.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lưu Phương
Số hồ sơ xử lý: 1671
Đúng & trước hạn: 1671
Trễ hạn 0
Trước hạn: 65.41%
Đúng hạn: 34.59%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mai Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1243
Đúng & trước hạn: 1243
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.88%
Đúng hạn: 57.12%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Như Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1256
Đúng & trước hạn: 1256
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.25%
Đúng hạn: 10.75%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh An
Số hồ sơ xử lý: 717
Đúng & trước hạn: 717
Trễ hạn 0
Trước hạn: 59.41%
Đúng hạn: 40.59%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Giang
Số hồ sơ xử lý: 2701
Đúng & trước hạn: 2701
Trễ hạn 0
Trước hạn: 69.46%
Đúng hạn: 30.54%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 511
Đúng & trước hạn: 511
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.46%
Đúng hạn: 2.54%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Hải
Số hồ sơ xử lý: 468
Đúng & trước hạn: 468
Trễ hạn 0
Trước hạn: 58.12%
Đúng hạn: 41.88%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Khang
Số hồ sơ xử lý: 1103
Đúng & trước hạn: 1103
Trễ hạn 0
Trước hạn: 55.49%
Đúng hạn: 44.51%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 949
Đúng & trước hạn: 949
Trễ hạn 0
Trước hạn: 57.11%
Đúng hạn: 42.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Nhất
Số hồ sơ xử lý: 1605
Đúng & trước hạn: 1605
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.6%
Đúng hạn: 93.4%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Phúc
Số hồ sơ xử lý: 2557
Đúng & trước hạn: 2557
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.11%
Đúng hạn: 83.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Thắng
Số hồ sơ xử lý: 867
Đúng & trước hạn: 867
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.26%
Đúng hạn: 77.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Tiến
Số hồ sơ xử lý: 2060
Đúng & trước hạn: 2060
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.36%
Đúng hạn: 93.64%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Vân
Số hồ sơ xử lý: 2110
Đúng & trước hạn: 2110
Trễ hạn 0
Trước hạn: 67.73%
Đúng hạn: 32.27%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Xuân
Số hồ sơ xử lý: 906
Đúng & trước hạn: 906
Trễ hạn 0
Trước hạn: 41.39%
Đúng hạn: 58.61%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2211
Đúng & trước hạn: 2211
Trễ hạn 0
Trước hạn: 19.45%
Đúng hạn: 80.55%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Thiện
Số hồ sơ xử lý: 1551
Đúng & trước hạn: 1551
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.65%
Đúng hạn: 11.35%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Thành
Số hồ sơ xử lý: 970
Đúng & trước hạn: 970
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.88%
Đúng hạn: 64.12%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thượng Kiệm
Số hồ sơ xử lý: 1293
Đúng & trước hạn: 1293
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.49%
Đúng hạn: 8.51%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Trường Yên
Số hồ sơ xử lý: 1717
Đúng & trước hạn: 1717
Trễ hạn 0
Trước hạn: 38.32%
Đúng hạn: 61.68%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Thành
Số hồ sơ xử lý: 1451
Đúng & trước hạn: 1451
Trễ hạn 0
Trước hạn: 73.12%
Đúng hạn: 26.88%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Văn Hải
Số hồ sơ xử lý: 725
Đúng & trước hạn: 725
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.28%
Đúng hạn: 19.72%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Xuân Chính
Số hồ sơ xử lý: 630
Đúng & trước hạn: 630
Trễ hạn 0
Trước hạn: 84.13%
Đúng hạn: 15.87%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Hòa
Số hồ sơ xử lý: 2142
Đúng & trước hạn: 2142
Trễ hạn 0
Trước hạn: 47.9%
Đúng hạn: 52.1%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Hưng
Số hồ sơ xử lý: 1148
Đúng & trước hạn: 1148
Trễ hạn 0
Trước hạn: 56.53%
Đúng hạn: 43.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Lâm
Số hồ sơ xử lý: 1317
Đúng & trước hạn: 1317
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.75%
Đúng hạn: 69.25%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Lộc
Số hồ sơ xử lý: 402
Đúng & trước hạn: 402
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.54%
Đúng hạn: 8.46%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Mạc
Số hồ sơ xử lý: 1570
Đúng & trước hạn: 1570
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.22%
Đúng hạn: 64.78%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 1607
Đúng & trước hạn: 1607
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.9%
Đúng hạn: 77.1%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Nhân
Số hồ sơ xử lý: 5237
Đúng & trước hạn: 5237
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.53%
Đúng hạn: 69.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Phong
Số hồ sơ xử lý: 1683
Đúng & trước hạn: 1683
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.66%
Đúng hạn: 87.34%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 717
Đúng & trước hạn: 717
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.68%
Đúng hạn: 69.32%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thành
Số hồ sơ xử lý: 1170
Đúng & trước hạn: 1170
Trễ hạn 0
Trước hạn: 48.63%
Đúng hạn: 51.37%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thái
Số hồ sơ xử lý: 1207
Đúng & trước hạn: 1207
Trễ hạn 0
Trước hạn: 33.64%
Đúng hạn: 66.36%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thắng
Số hồ sơ xử lý: 2577
Đúng & trước hạn: 2577
Trễ hạn 0
Trước hạn: 21.11%
Đúng hạn: 78.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Từ
Số hồ sơ xử lý: 2242
Đúng & trước hạn: 2242
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.7%
Đúng hạn: 65.3%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Đồng
Số hồ sơ xử lý: 2190
Đúng & trước hạn: 2190
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.93%
Đúng hạn: 76.07%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ân Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1784
Đúng & trước hạn: 1784
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.78%
Đúng hạn: 0.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đông Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1399
Đúng & trước hạn: 1399
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.58%
Đúng hạn: 83.42%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Định Hóa
Số hồ sơ xử lý: 1193
Đúng & trước hạn: 1193
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.3%
Đúng hạn: 19.7%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đồng Hướng
Số hồ sơ xử lý: 448
Đúng & trước hạn: 448
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.62%
Đúng hạn: 11.38%
Trễ hạn: 0%
VP1 - Phòng Hành Chính Quản Trị
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP10 - Ban Tiếp CD & Xử Lý Đơn Tố Cáo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP11 - Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP2 - Phòng Tổng Hợp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP3 - Phòng Kinh Tế Nghành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP4 - Phòng Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP5 - Phòng Phân Phối Lưu Thông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP6 - Phòng Khoa giáo - Văn Xã
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP7 - Phòng Nội Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP8 - Phòng Dân tộc
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP9 - Phòng Ngoại Vụ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 761
Đúng & trước hạn: 761
Trước hạn: 98.82%
Đúng hạn: 1.18%
Trễ hạn: 0%
Đóng - Phòng Kế hoạch
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%