Bộ phận TN và TKQ Sở Công Thương
Số hồ sơ xử lý: 26942
Đúng & trước hạn: 26942
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0.73%
Đúng hạn: 99.27%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ Sở KHCN
Số hồ sơ xử lý: 72
Đúng & trước hạn: 72
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.61%
Đúng hạn: 1.39%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 1033
Đúng & trước hạn: 1033
Trước hạn: 98.45%
Đúng hạn: 1.55%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN và TKQ tại TTPVHCC
Số hồ sơ xử lý: 8710
Đúng & trước hạn: 8710
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.25%
Đúng hạn: 6.75%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 861
Đúng & trước hạn: 861
Trước hạn: 98.84%
Đúng hạn: 1.16%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo UBND tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh tế Ngành
Số hồ sơ xử lý: 132
Đúng & trước hạn: 132
Trễ hạn 0
Trước hạn: 72.73%
Đúng hạn: 27.27%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật - Chi cục CNTY
Số hồ sơ xử lý: 75
Đúng & trước hạn: 75
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.67%
Đúng hạn: 1.33%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nghiệp vụ dược - Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 964
Đúng & trước hạn: 964
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.38%
Đúng hạn: 0.62%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý hành nghề
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tổ chức - Hành chính
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng kế hoạch tài chính
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 7
Trễ hạn 0
Trước hạn: 57.14%
Đúng hạn: 42.86%
Trễ hạn: 0%
Phòng nghiệp vụ y
Số hồ sơ xử lý: 68
Đúng & trước hạn: 68
Trước hạn: 85.29%
Đúng hạn: 14.71%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
Số hồ sơ xử lý: 7964
Đúng & trước hạn: 7964
Trước hạn: 97.06%
Đúng hạn: 2.94%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm một cửa liên thông
Số hồ sơ xử lý: 3987
Đúng & trước hạn: 3987
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.17%
Đúng hạn: 2.83%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Bắc Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2433
Đúng & trước hạn: 2433
Trễ hạn 0
Trước hạn: 19.48%
Đúng hạn: 80.52%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Nam Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2176
Đúng & trước hạn: 2176
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.09%
Đúng hạn: 87.91%
Trễ hạn: 0%
UBND TT Thiên Tôn
Số hồ sơ xử lý: 813
Đúng & trước hạn: 813
Trễ hạn 0
Trước hạn: 38.01%
Đúng hạn: 61.99%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Me
Số hồ sơ xử lý: 2092
Đúng & trước hạn: 2092
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.3%
Đúng hạn: 83.7%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Nho Quan
Số hồ sơ xử lý: 1135
Đúng & trước hạn: 1135
Trễ hạn 0
Trước hạn: 66.78%
Đúng hạn: 33.22%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Yên Ninh
Số hồ sơ xử lý: 5189
Đúng & trước hạn: 5189
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.4%
Đúng hạn: 82.6%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Yên Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 2887
Đúng & trước hạn: 2887
Trễ hạn 0
Trước hạn: 40.67%
Đúng hạn: 59.33%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Cúc Phương
Số hồ sơ xử lý: 273
Đúng & trước hạn: 273
Trễ hạn 0
Trước hạn: 37%
Đúng hạn: 63%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Lâm
Số hồ sơ xử lý: 1061
Đúng & trước hạn: 1061
Trễ hạn 0
Trước hạn: 33.46%
Đúng hạn: 66.54%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Sơn
Số hồ sơ xử lý: 910
Đúng & trước hạn: 910
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.21%
Đúng hạn: 68.79%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Thủy
Số hồ sơ xử lý: 976
Đúng & trước hạn: 976
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.73%
Đúng hạn: 57.27%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Gia Tường
Số hồ sơ xử lý: 706
Đúng & trước hạn: 706
Trễ hạn 0
Trước hạn: 57.65%
Đúng hạn: 42.35%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Kỳ Phú
Số hồ sơ xử lý: 579
Đúng & trước hạn: 579
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.42%
Đúng hạn: 73.58%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Lạc Vân
Số hồ sơ xử lý: 815
Đúng & trước hạn: 813
Trễ hạn 2
Trước hạn: 40.61%
Đúng hạn: 59.14%
Trễ hạn: 0.25%
UBND Xã Lạng Phong
Số hồ sơ xử lý: 625
Đúng & trước hạn: 625
Trễ hạn 0
Trước hạn: 48.64%
Đúng hạn: 51.36%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Long
Số hồ sơ xử lý: 649
Đúng & trước hạn: 649
Trễ hạn 0
Trước hạn: 62.87%
Đúng hạn: 37.13%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Lộc
Số hồ sơ xử lý: 961
Đúng & trước hạn: 961
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.64%
Đúng hạn: 73.36%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Phú Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1072
Đúng & trước hạn: 1072
Trễ hạn 0
Trước hạn: 32.09%
Đúng hạn: 67.91%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quảng Lạc
Số hồ sơ xử lý: 1036
Đúng & trước hạn: 1036
Trễ hạn 0
Trước hạn: 33.88%
Đúng hạn: 66.12%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Quỳnh Lưu
Số hồ sơ xử lý: 1835
Đúng & trước hạn: 1835
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.45%
Đúng hạn: 57.55%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Hà
Số hồ sơ xử lý: 1735
Đúng & trước hạn: 1735
Trễ hạn 0
Trước hạn: 61.79%
Đúng hạn: 38.21%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Sơn Lai
Số hồ sơ xử lý: 1362
Đúng & trước hạn: 1362
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.24%
Đúng hạn: 64.76%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thanh Lạc
Số hồ sơ xử lý: 1146
Đúng & trước hạn: 1146
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.4%
Đúng hạn: 72.6%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thượng Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1439
Đúng & trước hạn: 1439
Trễ hạn 0
Trước hạn: 28.01%
Đúng hạn: 71.99%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thạch Bình
Số hồ sơ xử lý: 2438
Đúng & trước hạn: 2438
Trễ hạn 0
Trước hạn: 49.14%
Đúng hạn: 50.86%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phong
Số hồ sơ xử lý: 706
Đúng & trước hạn: 706
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.74%
Đúng hạn: 53.26%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phú
Số hồ sơ xử lý: 1536
Đúng & trước hạn: 1536
Trễ hạn 0
Trước hạn: 58.46%
Đúng hạn: 41.54%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Văn Phương
Số hồ sơ xử lý: 1084
Đúng & trước hạn: 1084
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.64%
Đúng hạn: 68.36%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Xích Thổ
Số hồ sơ xử lý: 3138
Đúng & trước hạn: 3138
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.27%
Đúng hạn: 19.73%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Yên Quang
Số hồ sơ xử lý: 1490
Đúng & trước hạn: 1487
Trễ hạn 3
Trước hạn: 20.13%
Đúng hạn: 79.66%
Trễ hạn: 0.21%
UBND Xã Đức Long
Số hồ sơ xử lý: 1361
Đúng & trước hạn: 1361
Trễ hạn 0
Trước hạn: 55.4%
Đúng hạn: 44.6%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Bích Đào
Số hồ sơ xử lý: 5019
Đúng & trước hạn: 5019
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.7%
Đúng hạn: 89.3%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Nam Bình
Số hồ sơ xử lý: 4510
Đúng & trước hạn: 4510
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.97%
Đúng hạn: 88.03%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Nam Thành
Số hồ sơ xử lý: 2574
Đúng & trước hạn: 2573
Trễ hạn 1
Trước hạn: 15.27%
Đúng hạn: 84.69%
Trễ hạn: 0.04%
UBND phường Ninh Khánh
Số hồ sơ xử lý: 2412
Đúng & trước hạn: 2412
Trễ hạn 0
Trước hạn: 5.27%
Đúng hạn: 94.73%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Ninh Phong
Số hồ sơ xử lý: 4598
Đúng & trước hạn: 4598
Trễ hạn 0
Trước hạn: 8.48%
Đúng hạn: 91.52%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Ninh Sơn
Số hồ sơ xử lý: 4738
Đúng & trước hạn: 4738
Trễ hạn 0
Trước hạn: 10.87%
Đúng hạn: 89.13%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Phúc Thành
Số hồ sơ xử lý: 6555
Đúng & trước hạn: 6555
Trễ hạn 0
Trước hạn: 8.09%
Đúng hạn: 91.91%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Thanh Bình
Số hồ sơ xử lý: 3893
Đúng & trước hạn: 3893
Trễ hạn 0
Trước hạn: 8.73%
Đúng hạn: 91.27%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Trung Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2192
Đúng & trước hạn: 2192
Trễ hạn 0
Trước hạn: 11.09%
Đúng hạn: 88.91%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Bình
Số hồ sơ xử lý: 1303
Đúng & trước hạn: 1303
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.96%
Đúng hạn: 81.04%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Thành
Số hồ sơ xử lý: 2808
Đúng & trước hạn: 2808
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.14%
Đúng hạn: 87.86%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tây Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1131
Đúng & trước hạn: 1131
Trễ hạn 0
Trước hạn: 28.21%
Đúng hạn: 71.79%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Vân Giang
Số hồ sơ xử lý: 3391
Đúng & trước hạn: 3391
Trễ hạn 0
Trước hạn: 7.14%
Đúng hạn: 92.86%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Yên Bình
Số hồ sơ xử lý: 1432
Đúng & trước hạn: 1432
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.32%
Đúng hạn: 79.68%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Đông Thành
Số hồ sơ xử lý: 5591
Đúng & trước hạn: 5590
Trễ hạn 1
Trước hạn: 7.78%
Đúng hạn: 92.2%
Trễ hạn: 0.02%
UBND thị trấn Bình Minh
Số hồ sơ xử lý: 374
Đúng & trước hạn: 374
Trễ hạn 0
Trước hạn: 79.41%
Đúng hạn: 20.59%
Trễ hạn: 0%
UBND thị trấn Phát Diệm
Số hồ sơ xử lý: 1237
Đúng & trước hạn: 1237
Trễ hạn 0
Trước hạn: 58.61%
Đúng hạn: 41.39%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Chất Bình
Số hồ sơ xử lý: 585
Đúng & trước hạn: 585
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.29%
Đúng hạn: 21.71%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Cồn Thoi
Số hồ sơ xử lý: 693
Đúng & trước hạn: 693
Trễ hạn 0
Trước hạn: 74.6%
Đúng hạn: 25.4%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1449
Đúng & trước hạn: 1449
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.61%
Đúng hạn: 13.39%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Hưng
Số hồ sơ xử lý: 643
Đúng & trước hạn: 643
Trễ hạn 0
Trước hạn: 75.43%
Đúng hạn: 24.57%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lạc
Số hồ sơ xử lý: 1218
Đúng & trước hạn: 1218
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.96%
Đúng hạn: 75.04%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Lập
Số hồ sơ xử lý: 2248
Đúng & trước hạn: 2248
Trễ hạn 0
Trước hạn: 73.44%
Đúng hạn: 26.56%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Minh
Số hồ sơ xử lý: 1447
Đúng & trước hạn: 1447
Trễ hạn 0
Trước hạn: 13.34%
Đúng hạn: 86.66%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phong
Số hồ sơ xử lý: 1176
Đúng & trước hạn: 1176
Trễ hạn 0
Trước hạn: 31.8%
Đúng hạn: 68.2%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phú
Số hồ sơ xử lý: 2994
Đúng & trước hạn: 2994
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.54%
Đúng hạn: 81.46%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Phương
Số hồ sơ xử lý: 1171
Đúng & trước hạn: 1171
Trễ hạn 0
Trước hạn: 27.33%
Đúng hạn: 72.67%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Sinh
Số hồ sơ xử lý: 1903
Đúng & trước hạn: 1903
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.85%
Đúng hạn: 73.15%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thanh
Số hồ sơ xử lý: 2061
Đúng & trước hạn: 2061
Trễ hạn 0
Trước hạn: 15.57%
Đúng hạn: 84.43%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thắng
Số hồ sơ xử lý: 794
Đúng & trước hạn: 794
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.09%
Đúng hạn: 70.91%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 2311
Đúng & trước hạn: 2311
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.46%
Đúng hạn: 77.54%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tiến
Số hồ sơ xử lý: 1552
Đúng & trước hạn: 1552
Trễ hạn 0
Trước hạn: 28.09%
Đúng hạn: 71.91%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Trung
Số hồ sơ xử lý: 1930
Đúng & trước hạn: 1930
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.13%
Đúng hạn: 74.87%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Trấn
Số hồ sơ xử lý: 2128
Đúng & trước hạn: 2128
Trễ hạn 0
Trước hạn: 24.01%
Đúng hạn: 75.99%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Tân
Số hồ sơ xử lý: 2807
Đúng & trước hạn: 2807
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.47%
Đúng hạn: 73.53%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vân
Số hồ sơ xử lý: 3074
Đúng & trước hạn: 3074
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.53%
Đúng hạn: 82.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Vượng
Số hồ sơ xử lý: 678
Đúng & trước hạn: 678
Trễ hạn 0
Trước hạn: 21.98%
Đúng hạn: 78.02%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Gia Xuân
Số hồ sơ xử lý: 1263
Đúng & trước hạn: 1263
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.27%
Đúng hạn: 87.73%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hùng Tiến
Số hồ sơ xử lý: 816
Đúng & trước hạn: 816
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.01%
Đúng hạn: 6.99%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hồi Ninh
Số hồ sơ xử lý: 634
Đúng & trước hạn: 634
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.7%
Đúng hạn: 12.3%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh An
Số hồ sơ xử lý: 1720
Đúng & trước hạn: 1717
Trễ hạn 3
Trước hạn: 22.33%
Đúng hạn: 77.5%
Trễ hạn: 0.17%
UBND xã Khánh Công
Số hồ sơ xử lý: 1156
Đúng & trước hạn: 1156
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.24%
Đúng hạn: 70.76%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Cư
Số hồ sơ xử lý: 3748
Đúng & trước hạn: 3748
Trễ hạn 0
Trước hạn: 38.45%
Đúng hạn: 61.55%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Cường
Số hồ sơ xử lý: 1520
Đúng & trước hạn: 1517
Trễ hạn 3
Trước hạn: 37.76%
Đúng hạn: 62.04%
Trễ hạn: 0.2%
UBND xã Khánh Dương
Số hồ sơ xử lý: 1345
Đúng & trước hạn: 1345
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.42%
Đúng hạn: 76.58%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 2263
Đúng & trước hạn: 2263
Trễ hạn 0
Trước hạn: 26.56%
Đúng hạn: 73.44%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hải
Số hồ sơ xử lý: 1777
Đúng & trước hạn: 1777
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.75%
Đúng hạn: 76.25%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hồng
Số hồ sơ xử lý: 2105
Đúng & trước hạn: 2105
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.95%
Đúng hạn: 57.05%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Hội
Số hồ sơ xử lý: 1819
Đúng & trước hạn: 1819
Trễ hạn 0
Trước hạn: 37.49%
Đúng hạn: 62.51%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Lợi
Số hồ sơ xử lý: 1332
Đúng & trước hạn: 1332
Trễ hạn 0
Trước hạn: 66.74%
Đúng hạn: 33.26%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Mậu
Số hồ sơ xử lý: 2054
Đúng & trước hạn: 2054
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.36%
Đúng hạn: 11.64%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Nhạc
Số hồ sơ xử lý: 5199
Đúng & trước hạn: 5199
Trễ hạn 0
Trước hạn: 20.97%
Đúng hạn: 79.03%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Phú
Số hồ sơ xử lý: 1508
Đúng & trước hạn: 1508
Trễ hạn 0
Trước hạn: 18.3%
Đúng hạn: 81.7%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thiện
Số hồ sơ xử lý: 1827
Đúng & trước hạn: 1827
Trễ hạn 0
Trước hạn: 14.18%
Đúng hạn: 85.82%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thành
Số hồ sơ xử lý: 1355
Đúng & trước hạn: 1354
Trễ hạn 1
Trước hạn: 36.31%
Đúng hạn: 63.62%
Trễ hạn: 0.07%
UBND xã Khánh Thượng
Số hồ sơ xử lý: 2257
Đúng & trước hạn: 2257
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.91%
Đúng hạn: 93.09%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thịnh
Số hồ sơ xử lý: 1340
Đúng & trước hạn: 1340
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.16%
Đúng hạn: 57.84%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Thủy
Số hồ sơ xử lý: 964
Đúng & trước hạn: 961
Trễ hạn 3
Trước hạn: 72.61%
Đúng hạn: 27.07%
Trễ hạn: 0.32%
UBND xã Khánh Tiên
Số hồ sơ xử lý: 2343
Đúng & trước hạn: 2343
Trễ hạn 0
Trước hạn: 17.97%
Đúng hạn: 82.03%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Trung
Số hồ sơ xử lý: 3543
Đúng & trước hạn: 3543
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.35%
Đúng hạn: 70.65%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Vân
Số hồ sơ xử lý: 1080
Đúng & trước hạn: 1080
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.39%
Đúng hạn: 53.61%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Chính
Số hồ sơ xử lý: 847
Đúng & trước hạn: 847
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.19%
Đúng hạn: 13.81%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Hải
Số hồ sơ xử lý: 490
Đúng & trước hạn: 490
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.57%
Đúng hạn: 21.43%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 1857
Đúng & trước hạn: 1857
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.53%
Đúng hạn: 11.47%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Trung
Số hồ sơ xử lý: 634
Đúng & trước hạn: 634
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.59%
Đúng hạn: 10.41%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Tân
Số hồ sơ xử lý: 1266
Đúng & trước hạn: 1265
Trễ hạn 1
Trước hạn: 86.26%
Đúng hạn: 13.67%
Trễ hạn: 0.07%
UBND xã Kim Đông
Số hồ sơ xử lý: 352
Đúng & trước hạn: 352
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.34%
Đúng hạn: 9.66%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Kim Định
Số hồ sơ xử lý: 1257
Đúng & trước hạn: 1257
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.23%
Đúng hạn: 11.77%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lai Thành
Số hồ sơ xử lý: 588
Đúng & trước hạn: 588
Trễ hạn 0
Trước hạn: 76.7%
Đúng hạn: 23.3%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Liên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1690
Đúng & trước hạn: 1690
Trễ hạn 0
Trước hạn: 25.15%
Đúng hạn: 74.85%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lưu Phương
Số hồ sơ xử lý: 1699
Đúng & trước hạn: 1699
Trễ hạn 0
Trước hạn: 65.33%
Đúng hạn: 34.67%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mai Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1255
Đúng & trước hạn: 1255
Trễ hạn 0
Trước hạn: 42.87%
Đúng hạn: 57.13%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Như Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1268
Đúng & trước hạn: 1268
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.2%
Đúng hạn: 10.8%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh An
Số hồ sơ xử lý: 727
Đúng & trước hạn: 727
Trễ hạn 0
Trước hạn: 59.42%
Đúng hạn: 40.58%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Giang
Số hồ sơ xử lý: 2729
Đúng & trước hạn: 2729
Trễ hạn 0
Trước hạn: 69.15%
Đúng hạn: 30.85%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 520
Đúng & trước hạn: 520
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Hải
Số hồ sơ xử lý: 480
Đúng & trước hạn: 480
Trễ hạn 0
Trước hạn: 57.5%
Đúng hạn: 42.5%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Khang
Số hồ sơ xử lý: 1117
Đúng & trước hạn: 1117
Trễ hạn 0
Trước hạn: 55.15%
Đúng hạn: 44.85%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 984
Đúng & trước hạn: 984
Trễ hạn 0
Trước hạn: 56.5%
Đúng hạn: 43.5%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Nhất
Số hồ sơ xử lý: 1644
Đúng & trước hạn: 1644
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.57%
Đúng hạn: 93.43%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Phúc
Số hồ sơ xử lý: 2564
Đúng & trước hạn: 2564
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.34%
Đúng hạn: 83.66%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Thắng
Số hồ sơ xử lý: 876
Đúng & trước hạn: 876
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.15%
Đúng hạn: 77.85%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Tiến
Số hồ sơ xử lý: 2076
Đúng & trước hạn: 2076
Trễ hạn 0
Trước hạn: 6.94%
Đúng hạn: 93.06%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Vân
Số hồ sơ xử lý: 2192
Đúng & trước hạn: 2192
Trễ hạn 0
Trước hạn: 65.88%
Đúng hạn: 34.12%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ninh Xuân
Số hồ sơ xử lý: 914
Đúng & trước hạn: 914
Trễ hạn 0
Trước hạn: 41.03%
Đúng hạn: 58.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Sơn
Số hồ sơ xử lý: 2256
Đúng & trước hạn: 2256
Trễ hạn 0
Trước hạn: 19.46%
Đúng hạn: 80.54%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quang Thiện
Số hồ sơ xử lý: 1568
Đúng & trước hạn: 1568
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.78%
Đúng hạn: 11.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Thành
Số hồ sơ xử lý: 995
Đúng & trước hạn: 995
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.48%
Đúng hạn: 64.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thượng Kiệm
Số hồ sơ xử lý: 1315
Đúng & trước hạn: 1315
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.63%
Đúng hạn: 8.37%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Trường Yên
Số hồ sơ xử lý: 1747
Đúng & trước hạn: 1747
Trễ hạn 0
Trước hạn: 37.89%
Đúng hạn: 62.11%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Thành
Số hồ sơ xử lý: 1483
Đúng & trước hạn: 1483
Trễ hạn 0
Trước hạn: 73.7%
Đúng hạn: 26.3%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Văn Hải
Số hồ sơ xử lý: 731
Đúng & trước hạn: 731
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.44%
Đúng hạn: 19.56%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Xuân Chính
Số hồ sơ xử lý: 635
Đúng & trước hạn: 635
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.94%
Đúng hạn: 16.06%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Hòa
Số hồ sơ xử lý: 2148
Đúng & trước hạn: 2148
Trễ hạn 0
Trước hạn: 48.04%
Đúng hạn: 51.96%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Hưng
Số hồ sơ xử lý: 1162
Đúng & trước hạn: 1162
Trễ hạn 0
Trước hạn: 56.63%
Đúng hạn: 43.37%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Lâm
Số hồ sơ xử lý: 1388
Đúng & trước hạn: 1388
Trễ hạn 0
Trước hạn: 29.83%
Đúng hạn: 70.17%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Lộc
Số hồ sơ xử lý: 407
Đúng & trước hạn: 407
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.65%
Đúng hạn: 8.35%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Mạc
Số hồ sơ xử lý: 1611
Đúng & trước hạn: 1611
Trễ hạn 0
Trước hạn: 35.38%
Đúng hạn: 64.62%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 1634
Đúng & trước hạn: 1634
Trễ hạn 0
Trước hạn: 22.89%
Đúng hạn: 77.11%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Nhân
Số hồ sơ xử lý: 5344
Đúng & trước hạn: 5344
Trễ hạn 0
Trước hạn: 30.56%
Đúng hạn: 69.44%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Phong
Số hồ sơ xử lý: 1765
Đúng & trước hạn: 1765
Trễ hạn 0
Trước hạn: 12.52%
Đúng hạn: 87.48%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Sơn
Số hồ sơ xử lý: 734
Đúng & trước hạn: 733
Trễ hạn 1
Trước hạn: 31.34%
Đúng hạn: 68.53%
Trễ hạn: 0.13%
UBND xã Yên Thành
Số hồ sơ xử lý: 1189
Đúng & trước hạn: 1189
Trễ hạn 0
Trước hạn: 48.61%
Đúng hạn: 51.39%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thái
Số hồ sơ xử lý: 1238
Đúng & trước hạn: 1238
Trễ hạn 0
Trước hạn: 33.76%
Đúng hạn: 66.24%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Thắng
Số hồ sơ xử lý: 2600
Đúng & trước hạn: 2600
Trễ hạn 0
Trước hạn: 21.04%
Đúng hạn: 78.96%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Từ
Số hồ sơ xử lý: 2290
Đúng & trước hạn: 2290
Trễ hạn 0
Trước hạn: 34.8%
Đúng hạn: 65.2%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Yên Đồng
Số hồ sơ xử lý: 2221
Đúng & trước hạn: 2221
Trễ hạn 0
Trước hạn: 23.73%
Đúng hạn: 76.27%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ân Hòa
Số hồ sơ xử lý: 1816
Đúng & trước hạn: 1816
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.78%
Đúng hạn: 0.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đông Sơn
Số hồ sơ xử lý: 1417
Đúng & trước hạn: 1417
Trễ hạn 0
Trước hạn: 16.8%
Đúng hạn: 83.2%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Định Hóa
Số hồ sơ xử lý: 1219
Đúng & trước hạn: 1219
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.64%
Đúng hạn: 19.36%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Đồng Hướng
Số hồ sơ xử lý: 453
Đúng & trước hạn: 453
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.74%
Đúng hạn: 11.26%
Trễ hạn: 0%
VP1 - Phòng Hành Chính Quản Trị
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP10 - Ban Tiếp CD & Xử Lý Đơn Tố Cáo
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP11 - Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP2 - Phòng Tổng Hợp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP3 - Phòng Kinh Tế Nghành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP4 - Phòng Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP5 - Phòng Phân Phối Lưu Thông
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP6 - Phòng Khoa giáo - Văn Xã
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP7 - Phòng Nội Chính
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP8 - Phòng Dân tộc
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
VP9 - Phòng Ngoại Vụ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 776
Đúng & trước hạn: 776
Trước hạn: 98.84%
Đúng hạn: 1.16%
Trễ hạn: 0%
Đóng - Phòng Kế hoạch
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%